Ako poznať Božiu vôľu vo svojom živote

Existuje jeden dôležitý predpoklad na to, aby sme porozumeli Božej vôli . ČLOVEK, KTORÝ CHCE POZNAŤ BOŽIU VOĽU, SA KAŽDÝ DEŇ  SNAŽÍ POZNÁVAŤ BOHA. Jeho vedenie  –  to nie je nejaký núdzový požiarny východ, ktorý použijeme v prípade , keď sa musíme rozhodnúť. Pri každodennom hľadaní Boha prostredníctvom modlitby a štúdia Božieho slova sa dostávame do pozície, keď začíname rozpoznávať Božiu vôľu aj v mnohých detailoch nášho života.

Predstavte si,že by ste chceli odo mňa zoznam krokov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste sa naučili plávať. Snažili by ste sa postupovať podľa tohto zoznamu. Zadržali by ste dych, pohybovali rukami, otáčali dlaňami a kopali nohami. Ale potom by ste prišli so slovami: “ Nefunguje to! Ešte stále som sa nenaučil plávať.“ – Keby sme zisťovali, kde to vlastne zlyhalo, prišli by sme na to, že ste si neuvedomili, že ak máte plávať, musíte byť vo vode! Určite by to bol vážny nedostatok v našej komunikácii, nemyslíte?

Bola by to tragédia, keby sme rovnakú chybu urobili aj tu, v oblasti poznávania Božej vôle vo vašom živote. Aj keď sa to zdá jednoduché, musím opäť zdôrazniť:  AK CHCETE POZNAŤ  BOŽIU VOĽU VO SVOJOM ŽIVOTE  MUSÍTE NAJPRV POZNAŤ BOHA ! Nestačí sa k nemu utiekať len v situácii, keď nastane nejaká kríza. Verše u Jána  10,3-5  hovoria, že sú tu ovce, ktoré poznajú jeho hlas a nasledujú Pastiera. Vedia rozoznať jeho hlas od iných. Potom nie je problém, keď prehovorí. Môžu ho smelo nasledovať.

Poznáte ho?  Viete, čo znamená každý deň si oddeliť čas na zoznámenie sa a pestovanie vzťahu s ním?  Viete, čo to znamená rozprávať sa s ním  „len tak“ , bez toho, aby ste od neho niečo potrebovali?  Viete, čo to znamená počúvať, keď k vám prehovára prostredníctvom svojho slova?  Prežili ste to, čo učeníci  na ceste do Emauz, keď vaše srdce horí vo chvíľach, v ktorých sa s vami rozpráva?  Rozprávate sa s ním pravidelne každý deň?

Ak ste na všetky otázky odpovedali  „áno“, tak  môžete začať s hľadaním jeho vedenia vo všetkých detailoch vášho života.  Keď ho ale nepoznáte, potom je prvoradé, aby ste sa s ním zoznámili.  IBA VTEDY, KEĎ S NÍM NADVIAŽETE OSOBNÝ VZŤAH, MOŽETE SPRAVNE POROZUMIEŤ JEHO VEDENIU ALEBO MAŤ DOKONCA SCHOPNOSŤ PODRIADIŤ SA.

Neskúšajte sa učiť plávať podľa jednej detskej riekanky, kde je napísané:

Mamička, môžem ísť plávať ?

Áno, moja, môžeš.

Zaves si šaty na konár.

Ale nepribližuj sa k vode!

Skočte do vody!  Zoznámte sa  s najlepším Priateľom, akého môžete mať.  Naučte sa ho poznávať.  Potom sa vo svojom živote a pri svojich rozhodnutiach budete učiť rozpoznávať  B o ž i u  v ô ľ u.

/Úryvok z knihy Morrisa  L.Vendena: Ako poznať Božiu vôľu vo svojom živote/

 

Čo som neurobila…

Pamätáš sa na ten deň, keď som si požičala tvoje  nové auto a rozbila som ho ?      –  Myslela som si, že mi strašne vynadáš,  ale ty si mi nevynadal.

Pamätáš sa, ako so ťa ťahala na pláž, no ty si hovoril, že bude pršať?   –   Pravdaže pršalo! Myslela som si, že  mi to budeš vyčítať, ale ty si mi nič nevyčítal.

Spomínaš si, ako som sa vyzývavo bavila s inými chlapcami, aby si žiarlil?   –   A ty si aj žiarlil. Myslela som si, že sa budeš na mňa hnevať, ale ty si sa nehneval.

Pamätáš sa, ako som ti zašpinila od jahôd nové poťahy v tvojom  aute?    –   Myslela som si, že mi budeš nadávať, ale ty si  mi vôbec nenadával.

A pamätáš si, ako som ti zabudla povedať, že na tú slávnosť máme prísť vo večerných šatách, a ty si prišiel v džínsoch?   –  Myslela som si, že sa strašne urazíš, ale ty si sa neurazil.

Naopak, mal si so mnou vždy trpezlivosť, mal si ma rád a chránil si ma!

Je toľko vecí, za ktoré by som ťa chcela   p o p r o s i ť   o   o d p u s t e n i e   a za ktoré by som ti chcela veľmi  p o ď a k o v a ť, keď sa vrátiš domov z vojny vo Vietname.

A L E   T Y   S I   S A    N  E  V  R  Á  T  I  L … !!!

/americké dievča svojmu priateľovi/

“ A tak tedy, kým máme čas, robme dobre  všetkým…“ / Gal.6,10/

“ Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: je čas narodiť  sa a čas zomrieť …čas objímať a  čas zanechať objímanie, čas hľadať a čas strácať,… čas mlčať a čas  hovoriť,  čas milovať  …“  / Kazateľ 3 1-8/

“ Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ / Efež.5,l6/

“ A Ježiš povedal: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte,  kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma…“  / Ján 12,35/

Pochytajte malé líštičky…

Jedným zo závažných problémov životného prostredia je aj vymieranie lesov. Statné stromy odrazu celkom vyschnú a odumrú. Ako sa to stane?  Často to spôsobí celkom malý chrobák-kôrovec /lykožrút/.Napadnutím kôry stromu úplne naruší celý životný systém stromu – a  ten  pomaly postupne viac a viac  chradne a vysychá. Malý nebadateľný hmyz premôže veľký a dovtedy pevne stojaci strom. Pripomína  mi to aj život mnohých kresťanov. Dôvod pre ich „vyschnutie“  väčšinou nebolo príliš veľké pokušenie, ktoré ich naraz zachvátilo  až tak, že prišiel pád. Častokrát to neboli ani veľké ťažkosti, problémy a starosti, ktoré ich neočakávane prekvapili a  zlomili.  Je to skôr vplyv nebadateľných, drobných  “ maličkostí“, ktoré  pomaly pôsobili  a ničili – „rozožierali vnútornú miazgu“ pod povrchom. Život veriaceho človeka sa v podstate skladá z mnohých drobných, no životne dôležitých kúsočkov, ktoré spolu vytvárajú krásny mozaikový celok.  Preto je dôležité dbať na rady B.Slova: “ “ Pochytajte nám líšky, maličké líštičky, ktoré ničia vinice…“ /Veľpieseň  2,15/ V živote každého človeka to môže byť niečo iné: nevyznaný hriech, pýcha, hnev, závisť, neúprimnosť, prispôsobovanie sa svetu, láska k materiálnym veciam, sebectvo, neláskavosť…   Je nutné denne sa stavať do svetla Božieho Slova, aby sme včas zbadali tieto malé líštičky, ktoré môžu brzdiť náš rast a postupne nás  úplne odlúčiť od „Zdroja života“  – čo znamená našu duchovnú smrť.

Ap.Pavel nám radí: “ Bdejte , stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní!“ / 1.Korint. 16,13/

Deti sa učia tomu, s čím žijú

 

Ak deti vidia kritiku  –  učia sa odsudzovať.

Ak  deti žijú  s nepriateľstvom – učia sa bojovať.

Ak deti žijú so strachom  –   učia sa stále niečoho obávať.

Ak deti žijú so súcitom –  učia sa ľutovať samy seba.

Ak deti žijú s výsmechom  –  učia sa byť plaché.

Ak deti vidia žiarlivosť  –  učia sa, čo je to závisť.

Ak deti žijú s pocitom hanby –  učia sa cítiť vinu.

Ak deti žijú s toleranciou  – učia sa byť trpezlivé.

Ak deti niekto povzbudzuje  – učia sa byť presvedčené.

Ak deti niekto chváli  – učia sa  vážiť si.

Ak  deti pociťujú uznanie – učia sa mať rady samy seba.

Ak sú deti akceptované – učia sa nájsť vo svete lásku.

Ak deti žijú s úprimnosťou a čestnosťou – učia sa, čo je pravda a spravodlivosť.

Ak deti žijú v bezpečí  – učia sa dôverovať sebe a ľuďom okolo seba.

Ak deti žijú s priateľstvom  –  učia sa, že svet je krásne miesto, kde sa oplatí žiť.

Ak deti žijú v atmosfére pokoja   – učia sa mať pokojnú myseľ.

A ČÍM ŽIJÚ  VAŠE  DETI  ???

/ D.L.Nolte – z knihy „Slepačia polievka pre dušu/

“ Hľa, ja i moje   d  e  t  i,    k t o r é   m i  d a l  H o s p o d i n …“ /Žid.2,13/

“ Potom zavolal /Ježiš/   d i e ť a , postavil ho medzi nich,  o b j a l  h o, a povedal im:  Kto  p r i j í m a  v mojom mene takéto malé  d i e  –  ťa , mňa príjíma. A neprijíma len mňa, ale aj Toho, ktorý ma poslal.“  / Mar.9,36/  “ Dovoľte  d e ť o m  prísť ku mne a nebráňte im v tom, lebo práve  takým patrí kráľovstvo Božie.  Potom vzal /Ježiš/   k a ž d é   d i e ť a  do náručia, položil mu ruku na hlávku  a  požehnal ho. / Mar.10,14.16/   “ Deti poslúchajte rodičov, tak to chce Boh.  A vy rodičia  nepopudzujte svoje deti k vzdoru stálym napomínaním a karhaním, ale pri výchove používajte dobré rady a ponaučenia, aké schvaľuje náš Pán.“ / Ef.6,1.4/   „…  aby milovali svoje  d e t i…“   / Tit.2,4/

Keď priznať si vinu je tak ťažké

      Stalo sa to pred mnohými rokmi na univerzite v Edinburgu. Kresťanský profesor-Stuart Blackie  počúval ústny prednes svojich študentov.Keď jeden mladý muž vstal a začal svoj príhovor, držal knihu nesprávne. Profesor zahromžil: “ Vezmi si knihu do pravej ruky a sadni si!“ Na túto ostrú výčitku zdvihol študent len pravé rameno, pretože pravú ruku nemal! Ostatní študenti sa nervózne zahniezdili na svojich stoličkách.Profesor chvíľu váhal – no potom šiel k tomuto mladému študentovi, objal ho a so slzami v očiach povedal:  „Nevedel som o tom. Nikdy som si to nevšimol. Môžeš mi odpustiť?“ Jeho pokorné ospravedlnenie zanechalo na tomto mladom mužovi trvalý dojem.

     Tento príbeh rozprával  jeden kazateľ oveľa neskôr na veľkom stretnutí veriacich. V závere prišiel dopredu akýsi muž, otočil sa k poslucháčom a zdvihol pravú ruku, ktorá sa končila zápästím a povedal: “ Tým študentom som bol ja! Profesor Blackie ma priviedol ku Kristovi. Nebyť tej nešťastnej príhody, asi by sa mu to nikdy nepodarilo.“

  –  Nie je ľahké ospravedlniť sa.

–   Nie je ľahké poučiť sa z chýb.

–   Nie je ľahké začať odznovu.

–   Nie je ľahké  odpustiť a zabudnúť.

–   Nie je ľahké byť nesebeckým.

–   Nie je ľahké najprv rozmýšľať,  a až potom konať.

–    Nie je ľahké  nechať si poradiť.

–   Nie je ľahké vybočiť z vychodenej koľaje.

–   Nie je ľahké  priznať si chybu.

–   Nie je ľahké byť dôsledný v maličkostiach.

–   Nie je ľahké  znášať výsmech.

–   Nie je ľahké  ovládnuť svoju náladu.

–   Nie je ľahké  byť štedrý.

–   Nie je ľahké  vziať na seba vinu.

–   Nie je ľahké neprestať  sa snažiť.

–   Nie je ľahké byť ohľaduplný.

–   Nie je ľahké  vyhnúť sa chybám.

–   Nie je ľahké  zvládnuť úspech.

A L E   V Ž D Y   S A   T O   V Y P L A T Í  !!!

“ Nebuďte láskaví a jednomyseľní iba z vypočítavosti, nechcite žať vďačnosť  a uznanie, ale doprajte ho aj iným. Nemyslite iba na seba a na vlastné blaho, radšej rozmýšľajte, ako prospieť iným. Osvojte si zmýšľanie Ježiša Krtista…“ / Filip.2,3-5/

“ … miluje vás /Boh/ a chce, aby ste žili čistým životom. Buďte k iným láskaví a  milosrdní , zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil, veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä nech vo všetkom rozhoduje láska, potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.“ /Kol.3,12-14/ Na ďalšie uvažovanie: l.Korin.13,4-7,  l.Petra 5,5-6.