Najväčší objav

“ Ten /Ondrej/ našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu:   Našli sme Mesiáša  / čo v preklade znamená Pomazaný/.   Priviedol ho k Ježišovi.“  Ján 1,42-43

Významný anglický  lekár James Simpson / 1811 – 1870/  začínal svoj život vo veľmi skromných pomeroch, ale nakoniec sa z  neho stal vážený  a svetoznámy vedec. Objavil chloroform – látku, ktorá sa začala v medicíne využívať ako uspávajúci prostriedok pri operačných zákrokoch. Okrem toho vyvinul aj viaceré  chirurgické nástroje. Jeho práca znamenala pre medicínu výrazný pokrok vpred.

Raz sa  ho opýtala jeho pacientka: “  Čo pokladáte za najväčší a najdôležitejší objav vo svojom živote?“  Všetci prítomní očakávali, že lekár a vedec  sa zmieni o niektorom zo svojich veľkých  a dôležitých výsledkov, ktoré dosiahol v  odbore lekárstva a medicíny. Na svoje veľké prekvapenie  počuli od neho toto vyznanie:

“ Môj najväčší  objav  bol,  keď som spoznal, že som veľký HRIEŠNIK – a že Ježiš Kristus je veľký  SPASITEĽ.“

 

“ Veď kto mňa nájde, nájde život a získa priazeň Hospodina.“  Prísl. 8,35

„…čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. A vôbec , všetko pokladám za stratu  pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána.“ Filip. 3,7-8

„Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému, kto verí.“ Rim. 1,16

 

Ako nadvihnúť loď?

Ako sa dá nadvihnúť štrkom a kameňmi naplnená loď z rieky? Pred niekoľkými rokmi dostala v štáte New Your skupina inžinierov za úlohu postaviť nový most cez rieku neďaleko jej ústia do mora. K nemilému prekvapeniu zistili, že práve na mieste, kde majú postaviť hlavný pilier mostu, leží na dne rieky stará rybárska loď, ktorú kedysi naplnili štrkom a kameňmi a nechali ju klesnúť ku dnu. Vyskúšali všetky dostupné metódy a prostriedky, nechali priviesť najvýkonnejšie žeriavy, aby starú loď odstránili z dna. Všetko bez úspechu. Nakoniec jeden z najmladších členov tímu prišiel s nápadom, ktorý by ešte mohli skúsiť. Navrhol, aby nechali pritiahnuť dva veľké prázdne nákladné člny a pri odlive, keď je hladina čo najnižšie, ich čo najtesnejšie lanami priviazať k potopenej lodi. Možno, že keď morský príliv zodvihne hladinu, zodvihne zároveň prázdne nákladné člny a možno aj potopenú loď. Pretože vedúci projektu nemali iné riešenie, súhlasili, že vyskúšajú aj túto možnosť. Keď všetko spravili podľa plánu, s napätím sledovali stúpajúci príliv. Prázdne nákladné člny sa ponárali stále hlbšie do vĺn, pripevnené laná sa napínali na prasknutie. Keď príliv stúpol ešte vyššie, naraz si všetci uvedomili, že sa člny dali do pohybu. Akcia sa podarila. To čo nezvládli ani najsilnejšie žeriavy, dokázala voda.
Boh môže pomôcť každému z nás. Dokáže i to, na čo ľudské sily nestačia. Chce každého z nás zodvihnúť z bahna zla, hriechu a bezcieľnosti života. Praje si, aby sme si uvedomili, že tento svet nie je našim pravým a konečným domovom. Božia moc dokáže i to, na čo sú všetky ľudské prostriedky nedostačujúce.

To, aký si je rovnako dôležité ako to, čo robíš !

Jedno slnečné odpoľudnie vzal otec svojich dvoch malých synov na minigolf. Pristúpil k mužovi v pokladni a spýtal sa:  “ Koľko je vstupné, prosím?“  Mladý muž odpovedal:   “ Tri doláre za vás   a tri za dieťa nad šesť rokov. Ak však majú deti len šesť alebo sú mladšie, majú vstup zadarmo. Koľko rokov majú vaši chlapci, pane?“  Otec  uzkázal na deti a odpovedal: “ Tento mladší má tri a tento starší má sedem. Takže som vám dlžný šesť dolárov.“  Muž  pri pokladni sa usmial a povedal: “ Pane, vari ste vyhrali v lotérii? Keby ste mi povedali, že ten starší má šesť rokov, mohli by ste si ušetriť tri doláre, veď ja by som si ten rozdiel ani nevšimol.“  Otec pozrúc na chlapcov odpovedal: “ Áno, máte pravdu, vy by ste si to možno ani nevšimli – ALE DETI BY SI TO  VŠIMLI!“

„To, aký si, zaznieva z teba tak hlasno, že nepočujem, čo hovoríš.“

„V dnešných časoch, keď je morálka dôležitejšia, ako kedykoľvek  predtým, konajte tak, aby ste sa stali dobrým príkladom pre každého, s kým pracujete a žijete.“

„Ty sám buď vzorom dobrých skutkov, tvoja nauka nech je neskazená, čestná, nech sú to zdravé a  nepochybné slová…“ /Tit.2,7/  Ty sám sa staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. / 1.Tim. 4,12/  “ Moje pery sa otvoria tomu, čo je správne, moje ústa budú vravieť pravdu.  Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich klamu ani podvodu.“ /Prísl.8,6-8/

Milosťou ste spasení…

Slávny astronóm Mikuláš Koperník /1473-1543/ si objednal už počas svojho života náhrobný kameň. Po latinsky si tam dal vytesať nasledovné slová:

“ Nežiadam si tú milosť, čo mal  Pavel, ani tú, ktorú prijal Peter.  Na to  som  primalý.  Tak ako ten zločinec na kríži,

ktorému si Ty preukázal milosť, prosím, aby si aj mňa spasil.   BOŽE ZMILUJ SA NADO MNOU !“

Ten, ktorý bol medzi ľuďmi veľkým mužom, vedel, že v Božích očiach ostáva len pominuteľný hriešny človek. Preto sa utiekal k milosti Boha a P.J.Krista, ako jediného Prostredníka medzi Bohom a človekom. Koperník si  uvedomil, že celé jeho poznamie a múdrosť ho  nemôžu priviesť do neba. Vedel, že Boh raz odsúdi aj múdrych a učených tohto sveta, ak nebudú očistení krvou Božieho Baránka.

Či ste bohatí alebo chudobní, či ste učení alebo nevzdelaní, či ste mladí alebo starí – všetci potrebujete Spasiteľa, P.J.Krista, ak chcete byť zachránení pre večnosť  – lebo:  “ Milosťou ste spasení skrze vieru, nie zo skutkov zákona, aby sa niekto nevystatoval.“ /Ef.2,8/

“ Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojím bohatstvom. Kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, lebo ja som Hospodin, ktorý sa zmilováva, prisluhuje právo a spravodlivosť.“/Jer.9,22-23/

Keď túžiš po odpustení

“ Buďte k sebe láskaví, zhovievaví a odpúšťajúci si, ako aj vám Boh
pre Krista odpustil .“  Efež.4,32

DRUHÁ PRÍLEŽITOSŤ.

Thomas A. Edison pracoval na „absurdnom“ vynáleze, ktorý nazval
“ Svietiaca cibuľa“. Jeho pracovný tím bol pri ňom denne. Keď sa Edisonovi
napokon podarilo zostrojiť jednu takúto svietiacu cibuľu a svoj vynález mal
predstaviť na slávnostnom zhromaždení vedcov, dal ju chlapcovi – pomocníko-
vi, aby ju odniesol hore schodmi do miestnosti. Šiel opatrne, krok za krokom,
dávajúc pritom pozor najmä na svoje ruky. Bál sa, aby mu nespadol taký
neoceniteľný výrobok jeho majstra.
Pravdepodobne si domyslíte, čo sa stalo: Keď vyšiel až celkom hore, veľká sklenená banka mu pred zrakmi celého zhromaždenia vypadla z rúk a rozbila sa. Tak dopadlo slávnostné predstavenie prvej žiarovky na svete.
Celý tím sa musel znova pustiť do práce, aby zostrojili ďalšiu “ svietia-
cu cibuľu“ . Keď unavení konštruktéri dokončili prácu, zostala ešte jedna úlo-
ha – vyniesť ju hore do miestnosti. Edison ňou poveril toho istého chlapca,
ktorému prvá žiarovka vypadla z rúk.
Tak vyzerá skutočné odpustenie!!!

“ … a odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim
vinníkom… ak  odpustíte  iným ich previnenia, váš nebeský Otec
odpustí  vám. Ale ak im vy  neodpustíte,  ani vy nemôžete rátať
s Božím  odpustením.“  Mat. 6, 12. 14-15