Preto, že si tak drahý v mojich očiach…

     Jedného dňa vstúpil mladý statný černoch  do chyže príslušníka kmeňa  Bantu. „Chcem sa oženiť s tvojou dcérou“, vysvetlil mu. Otec bol ohromený. Niečo také vôbec nečakal, pretože jeho dcéra bola  škaredá. Nikto nepočítal s tým, že by si pre ňu prišiel nejaký ctiteľ, a nie ešte taký pekný mládenec. Poponáhľal sa privítať hosťa a potom ticho a váhavo povedal cenu za nevestu: “ Jednu kravu.“ Vlastne by stačilo, keby požiadal jednu kozu a z tej by potom  zľavoval v pribehu jednania až na tri sliepky. Ale keď už tú cenu vyriekol, tak čakal, čo urobí hosť.  Mladý muž len pokrútil hlavou a povedal: “ Nie! Ja ti dám za to dievča šestnásť kráv.“ Otec  zalapal po dychu. “ Šestnásť kráv?“ Kedyže sa to stalo, aby niekto  zaplatil za jedno dievča šestnásť kráv!  Veď jeho žena stála vtedy štyri kravy, a to bola  najkrajším dievčaťom v celej dedine. „Dám šestnásť kráv a ani o jednu menej!“ uistil ho pytač. “ Ale prečo?“ pýtali sa nechápavo otec i matka.  “ Prečo? “ pýtali sa zvedavo aj ďalší príbuzní, ktorí boli prítomní.  – “ Pretože ju mám rád. Cením si ju omnoho viac ako tých šestnásť kráv.“

    Trvalo niekoľko mesiacov, kým dal sľúbené výkupné dohromady.Ale potom priviedol otcovi nevesty sľúbených šestnásť kráv a odviedol si svoju milovanú domov. Nevesta sa zmenila na nepoznanie. Keď išla k studni s džbánom po vodu , každý sa za ňou obzeral, pretože kráčala ako kráľovná. Po niekoľkých mesiacoch manželstva nebolo krajšej ženy široko-ďaleko. Jej oči žiarili šťastím. Láska a ocenenie jej manžela ju doslova zmenili.

 I za nás Boh zaplatil vysokú cenu – tú najväčšiu aká bola kedy za niekoho zaplatená. Dal za mňa a za teba to najcennejšie , čo mohol – svoj život. Čím viac premýšľame o jeho láske, tým silnejšie nás to mení k dobrému. “ Preto, že si tak drahý v mojich očiach, si aj učinený slávny a ja ťa milujem…“ / Izaiáš 43,4/

SOKRATES

Grécky filozof, Sokrates,  bol preslávený svojou múdrosťou a zhovievavosťou. Jeho žena Xantipa mu veľmi sťažovala život a preto mal aj veľa dôvodov správať sa k nej zle. No i tak nedopustil, aby niekto o nej zle hovoril.

Jedného dňa pribehol k Sokratovi jeho dobrý známy a volal:  “ Sokrates, počul si, čo sa zase hovorí o Xantipe?“

“ Nie, milý priateľu, nepočul som“, odpovedal mu Sokrates.

“ Tak ti to musím hneď povedať!“

“ Okamžik priateľu, je to niečo pekné?“

“ Pekné? Nie, pekné to zrovna nie je, skôr naopak“, odpovedal trochu zarazene jeho známy.

“ Je to teda aspoň dobré?“ vyzvedal sa Sokrates ďalej.

“ Neviem, čo tým myslíš! “ nechápavo pozerá na neho ten muž.

“ To je jednoduché. Dobré je to, z čoho si môžeš vziať príklad. Myslíš, že to, čo mi chceš povedať, je dobré?“

“ Nie !“  riekol onen muž chabo.  “ Nie je to nič dobré ani užitočné, čo ti chcem o Xantipe povedať.“

„Tak teda“ hovorí Sokrates, “ je to aspoň pravda?“

“ Pravda? To neviem. Rozprával mi to obchodník Mynades, ten to počul od Herikla a ten zase od …“

“ Dosť, dosť !“ riekol Sokrates a zdvihol odmietavo ruku. “ Keď tvoja správa nie je ani pekná, ani dobrá, ba ani pravdivá, potom ju radšej nechcem ani počuť, milý priateľu!“

„Ostatne bratia, všetko čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobrosrdečné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte.“ Filip.4,8 “ Nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo v Kristu Ježišovi.“ Filip.2,5 “ Povedal som: Budem pozorovať na svoje cesty, aby som nezhrešil svojím jazykom, budem strážiť svoje ústa, aby mali uzdu…“ Žalm 39,2-3  „Hospodine, kto bude pohostíniť v tvojom stáne? Kto bude bývať na vrchu tvojej svätosti?  Ten, kto chodí bezúhonne , činí spravodlivosť a hovorí pravdu svojím srdcom. Kto neohovára svojím jazykom, neučiní svojmu priateľovi zlého a na svojho blížneho nepovznesie potupu…“ Žalm 15,1-3  “  Tak i jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Pozrite: Aký malý oheň, a aký veľký les zapáli. Aj jazyk je oheň, svet neprávostí…“ Jakub 3,1-12

KEDY SA ZAČÍNA DEŇ ?

Jeden rabbi sa pýtal svojich žiakov:   Viete, kedy sa končí noc a začína deň?

Vtedy, keď možno rozpoznať psa od ovce? – opýtal sa jeden žiak.

Nie, odpovedal rabbi.

Vtedy, keď možno rozpoznať ďatľovník od figovníka? – pýtal sa druhý.

Nie, odpovedal aj teraz rabbi.

Tak kedy potom? – pýtali sa rabbiho zvedavo ostatní žiaci.

Rabbi pozerajúc im do očí ticho odpovedal:  Deň nastáva vtedy, keď v tvári druhého človeka spoznávaš svojho brata. Až dovtedy

je pri nás stále noc!

ZASVITOL UŽ V TVOJOM ŽIVOTE JASNÝ DEŇ, ALEBO HO EŠTE STÁLE ZAKRÝVA NOC?

„Boh je svetlo. /P.J.: “ Ja som svetlo sveta.“ Jan 8,12/ a nieto v ňom nijakej tmy. Ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna ,nás očisťuje od každého hriechu.  Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle… ale kto nenávidí svojho svojho brata , je v tme a chodí v tme, ba ani nevie kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.“ 1.Jána 1,5-7.10-11

1.Jána 1,5-7.

Láska sa neteší z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 1 Kor 13,6

Pravdivosť lásky sa potvrdí vtedy, ak budeš cítiť to, čo cítila Katarína Lawes k väzňom vo väznici Sing Sing. Keď sa jej manžel Lewis stal väzenským dozorcom v roku 1921, bola mladou matkou troch dcér. Každý ju vystríhal predtým, aby nevstupovala za hradby väzenia. Ale ona nepočúvala. Keď vo väznici usporiadali prvý basketbalový zápas, vošla dnu a v tesnom závese za ňou jej tri dcérky. A sadli si na štadión medzi väzňov. Raz povedala: „Spolu s manželom sa staráme o týchto mužov a ja verím, že oni sa raz postarajú o mňa! Nemusím si robiť starosti!“ Keď sa dopočula, že trestanec usvedčený z vraždy je slepý, naučila ho Braillovo písmo, aby vedel čítať. Keď sa dozvedela, že sú tam väzni, ktorí majú poškodení sluch, naučila sa posunkovú reč, aby sa mohli dorozumieť. Šesťnásť rokov zmäkčovala Katarína tvrdé srdcia mužov vo väznici Sing Sing. V roku 1937 uvidel svet zmenu, akú dokáže spôsobiť iba skutočná láska. Keď Lewis jedno ráno neprišiel do práce, väzni vedeli, že sa niečo muselo stať. Rýchlo sa rozšírilo, že Katarína zomrela pri dopravnej nehode. Nasledujúci deň priniesli jej telo domov tri štvrtiny míle od väznice. Keď dozorca väznice išiel na svoju rannú obchôdzku, všimol si, že sa všetci väzni zhromaždili pri vstupnej bráne. Všetci sa tlačili k bráne. Oči zaliate slzami. Nikto nič nehovoril, nikto sa nepohol. Snažili sa čo najbližšie priblížiť k tej, ktorá im darovala lásku. Strážca urobil pozoruhodné rozhodnutie: „Dobre, chlapi, môžete ísť. Ale do večera ste späť.“ Boli to najväčší kriminálnici Ameriky. Vrahovia. Zlodeji. Boli to chlapi odsúdení na doživotie. Ale strážca otvoril bránu a oni vyšli bez eskorty, bez strážnikov a mierili k domu Kataríny Lawes, aby jej preukázali poslednú úctu. A večer sa všetci do jedného vrátili. SKUTOČNÁ LÁSKA PREMIEŇA ĽUDÍ:)

Božie srdce

Všimli ste si jednoduchú modlitbu, ktorú Ježiš predniesol, keď umieral? – “ OTČE, ODPUSŤ IM, LEBO NEVEDIA, ČO ROBIA“ /Luk.23,34/ – Boží obraz ešte nikdy nežiaril jasnejšie než pri tejto modlitbe pred Ježišovou smrťou. Keď Ježiš vysielal k Otcovi túto prosbu, zjavoval nám najvyššiu pravdu o Bohu:
-Boh je svojím založením nekonečná Láska a bezpodmienečné Odpustenie. Nie je to len jeho prirodzenosť, je to priam jeho podstata.
Niektorí ľudia pripisujú Bohu tvrdosť a krutosť a vyhlasujú, že potreboval kríž na to, aby sa zmenil – aby nielen súdil, ale aj odpúšťal.Modlitba na kríži však svedčí o tom, že Boh nepotreboval vystúpiť na vrch preto, aby sa naučil odpúšťať – vystúpil tam, PRETOŽE ODPÚŠŤAL.
Boh nepotreboval Golgotu, aby mohol zmeniť svoj názor na nás,Golgota bola nevyhnutná preto, aby sma MY MOHLI ZMENIŤ SVOJ NÁZOR NA NEHO.
„Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť“- nám ľuďom, ktorí sme premárnili svoje životy i svoje príležitosti – sľubuje Boh odvekú lásku. Navždy. Nekonečná láska. Bezpodmienečné odpustenie.
Zapamätajme si, prosím, že v onen osudný piatok nebol na vrchu nikto- s výnimkou umierajúceho zločinca – kto by prosil o odpustenie. Nikto z tých, za ktorých sa Ježiš modlil posledným dychom, o ktorých žiadal. Keď sa Ježiš pozrel z kríža dolu, nenašiel ani jedno ľudské srdce, ktoré by prosilo o odpustenie. Prešiel zrakom po zášťou naplnenom a zatvrdilom dave a začal sa modliť: “ OTČE, PROSÍM! NA TOM NEZÁLEŽÍ. ODPUSŤ IM VŠETKÝM. NEVEDIA, ČO ROBIA.“
Či už prosíte, alebo nie – Boh vám ponúka odpustenie, pretože On sám je svojou podstatou nekonečná Láska a bezpodmienečné Odpustenie. Bodka.
Uvedomujete si, čo to znamená? Keď zlyháte, padnete a hriech poškvrní vaše srdce, kedˇsa topíte v pocite viny…, keď ste už tento hriech tisíckrát predtým vyznali…, keď vás trápia výčitky svedomia a nútia vás aby ste to vzdali a skončili s Bohom … – nerobte to! Radšej si spomeňte, že Boh je vo svojej podstate Láska a Odpustenie – vrhnite sa so svojím ťaživým pocitom viny do jeho náruče. Koľko starostí, smútku a výčitiek sme si mohli ušetriť, keby sme nezabudli na túto pravdu a konali ďalej podľa nej. Zlovestný mrak, ktorý nás deptá pocitom zlyhania, nezdaru a beznádeje, by sa rozplynul . /Ale pozor – nie je to zámienka, aby sme v hriechu pokračovali!!! Je to zasľúbenie pre kajúcneho hriešnika, nie pre uzavretie výhodného obchodu – ak budem hovoriť: „je mi to ľúto“, môžem hrešiť ďalej./
Boh je láska a odpustenie – nie na základe vyjednávania. Samozrejme, svoj hriech musím vyznať – no nie preto, aby som Boha uhovoril, ale preto, aby som si JA PRIPOMENUL, ŽE GOLGOTA BOLA MIESTOM, KDE LÁSKA ZAPLATILA ZA MOJ HRIECH. ODVEKÁ LÁSKA.
Nie div, že keď človek počuje tieto Božie slová, srdce mu poskočí a chce sa mu tancovať. Na jednom starom vrchu sme totiž v BOŽOM SRDCI objavili novú piseň – je to pieseň nekonečnej lásky a nevyčerpateľnej milosti. Túto pieseň si môžete spievať aj vy. Navždy.