Ako nadvihnúť loď?

Ako sa dá nadvihnúť štrkom a kameňmi naplnená loď z rieky? Pred niekoľkými rokmi dostala v štáte New Your skupina inžinierov za úlohu postaviť nový most cez rieku neďaleko jej ústia do mora. K nemilému prekvapeniu zistili, že práve na mieste, kde majú postaviť hlavný pilier mostu, leží na dne rieky stará rybárska loď, ktorú kedysi naplnili štrkom a kameňmi a nechali ju klesnúť ku dnu. Vyskúšali všetky dostupné metódy a prostriedky, nechali priviesť najvýkonnejšie žeriavy, aby starú loď odstránili z dna. Všetko bez úspechu. Nakoniec jeden z najmladších členov tímu prišiel s nápadom, ktorý by ešte mohli skúsiť. Navrhol, aby nechali pritiahnuť dva veľké prázdne nákladné člny a pri odlive, keď je hladina čo najnižšie, ich čo najtesnejšie lanami priviazať k potopenej lodi. Možno, že keď morský príliv zodvihne hladinu, zodvihne zároveň prázdne nákladné člny a možno aj potopenú loď. Pretože vedúci projektu nemali iné riešenie, súhlasili, že vyskúšajú aj túto možnosť. Keď všetko spravili podľa plánu, s napätím sledovali stúpajúci príliv. Prázdne nákladné člny sa ponárali stále hlbšie do vĺn, pripevnené laná sa napínali na prasknutie. Keď príliv stúpol ešte vyššie, naraz si všetci uvedomili, že sa člny dali do pohybu. Akcia sa podarila. To čo nezvládli ani najsilnejšie žeriavy, dokázala voda.
Boh môže pomôcť každému z nás. Dokáže i to, na čo ľudské sily nestačia. Chce každého z nás zodvihnúť z bahna zla, hriechu a bezcieľnosti života. Praje si, aby sme si uvedomili, že tento svet nie je našim pravým a konečným domovom. Božia moc dokáže i to, na čo sú všetky ľudské prostriedky nedostačujúce.

To, aký si je rovnako dôležité ako to, čo robíš !

Jedno slnečné odpoľudnie vzal otec svojich dvoch malých synov na minigolf. Pristúpil k mužovi v pokladni a spýtal sa:  “ Koľko je vstupné, prosím?“  Mladý muž odpovedal:   “ Tri doláre za vás   a tri za dieťa nad šesť rokov. Ak však majú deti len šesť alebo sú mladšie, majú vstup zadarmo. Koľko rokov majú vaši chlapci, pane?“  Otec  uzkázal na deti a odpovedal: “ Tento mladší má tri a tento starší má sedem. Takže som vám dlžný šesť dolárov.“  Muž  pri pokladni sa usmial a povedal: “ Pane, vari ste vyhrali v lotérii? Keby ste mi povedali, že ten starší má šesť rokov, mohli by ste si ušetriť tri doláre, veď ja by som si ten rozdiel ani nevšimol.“  Otec pozrúc na chlapcov odpovedal: “ Áno, máte pravdu, vy by ste si to možno ani nevšimli – ALE DETI BY SI TO  VŠIMLI!“

„To, aký si, zaznieva z teba tak hlasno, že nepočujem, čo hovoríš.“

„V dnešných časoch, keď je morálka dôležitejšia, ako kedykoľvek  predtým, konajte tak, aby ste sa stali dobrým príkladom pre každého, s kým pracujete a žijete.“

„Ty sám buď vzorom dobrých skutkov, tvoja nauka nech je neskazená, čestná, nech sú to zdravé a  nepochybné slová…“ /Tit.2,7/  Ty sám sa staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. / 1.Tim. 4,12/  “ Moje pery sa otvoria tomu, čo je správne, moje ústa budú vravieť pravdu.  Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich klamu ani podvodu.“ /Prísl.8,6-8/

Milosťou ste spasení…

Slávny astronóm Mikuláš Koperník /1473-1543/ si objednal už počas svojho života náhrobný kameň. Po latinsky si tam dal vytesať nasledovné slová:

“ Nežiadam si tú milosť, čo mal  Pavel, ani tú, ktorú prijal Peter.  Na to  som  primalý.  Tak ako ten zločinec na kríži,

ktorému si Ty preukázal milosť, prosím, aby si aj mňa spasil.   BOŽE ZMILUJ SA NADO MNOU !“

Ten, ktorý bol medzi ľuďmi veľkým mužom, vedel, že v Božích očiach ostáva len pominuteľný hriešny človek. Preto sa utiekal k milosti Boha a P.J.Krista, ako jediného Prostredníka medzi Bohom a človekom. Koperník si  uvedomil, že celé jeho poznamie a múdrosť ho  nemôžu priviesť do neba. Vedel, že Boh raz odsúdi aj múdrych a učených tohto sveta, ak nebudú očistení krvou Božieho Baránka.

Či ste bohatí alebo chudobní, či ste učení alebo nevzdelaní, či ste mladí alebo starí – všetci potrebujete Spasiteľa, P.J.Krista, ak chcete byť zachránení pre večnosť  – lebo:  “ Milosťou ste spasení skrze vieru, nie zo skutkov zákona, aby sa niekto nevystatoval.“ /Ef.2,8/

“ Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojím bohatstvom. Kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, lebo ja som Hospodin, ktorý sa zmilováva, prisluhuje právo a spravodlivosť.“/Jer.9,22-23/

Keď túžiš po odpustení

“ Buďte k sebe láskaví, zhovievaví a odpúšťajúci si, ako aj vám Boh
pre Krista odpustil .“  Efež.4,32

DRUHÁ PRÍLEŽITOSŤ.

Thomas A. Edison pracoval na „absurdnom“ vynáleze, ktorý nazval
“ Svietiaca cibuľa“. Jeho pracovný tím bol pri ňom denne. Keď sa Edisonovi
napokon podarilo zostrojiť jednu takúto svietiacu cibuľu a svoj vynález mal
predstaviť na slávnostnom zhromaždení vedcov, dal ju chlapcovi – pomocníko-
vi, aby ju odniesol hore schodmi do miestnosti. Šiel opatrne, krok za krokom,
dávajúc pritom pozor najmä na svoje ruky. Bál sa, aby mu nespadol taký
neoceniteľný výrobok jeho majstra.
Pravdepodobne si domyslíte, čo sa stalo: Keď vyšiel až celkom hore, veľká sklenená banka mu pred zrakmi celého zhromaždenia vypadla z rúk a rozbila sa. Tak dopadlo slávnostné predstavenie prvej žiarovky na svete.
Celý tím sa musel znova pustiť do práce, aby zostrojili ďalšiu “ svietia-
cu cibuľu“ . Keď unavení konštruktéri dokončili prácu, zostala ešte jedna úlo-
ha – vyniesť ju hore do miestnosti. Edison ňou poveril toho istého chlapca,
ktorému prvá žiarovka vypadla z rúk.
Tak vyzerá skutočné odpustenie!!!

“ … a odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim
vinníkom… ak  odpustíte  iným ich previnenia, váš nebeský Otec
odpustí  vám. Ale ak im vy  neodpustíte,  ani vy nemôžete rátať
s Božím  odpustením.“  Mat. 6, 12. 14-15

Stále sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte

1.Tes. 5,16-18 – „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“

Dôvodov na radosť môže byť viacej – niekomu sa podarí dokončiť nejaký projekt, iný sa raduje z dobrého jedla alebo stretne starého priateľa …
Je takto prejavená radosť aktuálna aj pre kresťanov, alebo sa týka len neveriacich, môžeme sa resp. máme sa ako kresťania radovať len z duchovných vecí ?
Pri stretnutí s jednou známou ma prekvapil jej výrok: Veď kresťania sú jediní ľudia, ktorí majú dôvod na radosť, lebo budú zachránení Ježišom.
1.Tes. 5,16-18 – „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“
V Biblii je viac ako 220 uvedený výraz radosť, radovať sa, radostný.
V SZ časti Biblie sa dočítame o troch oblastiach života, ktoré boli úzko späté s radosťou či plesaním:
a) v časti Dt. 14,22-26 sa píše o prinášaní desiatkov Hospodinovi v.26 „Za peniaze kúp všetko, čo sa ti zažiada: dobytok a ovce, víno alebo opojný nápoj a všetko, čo sa ti zachce, a jedz tam, pred Hospodinom, svojím Bohom, a raduj sa ty i tvoja domácnosť.“ Radovať sa, veseliť sa pred Hospodinom znamenalo mať účasť na bohoslužbe spojenej s obetovaním.
b) V 1. Kraľ. 1,39-40. sa píše o korunovácii – „Kňaz Cádók vzal roh s olejom zo stánku, pomazal Šalamúna, a keď zatrúbili na roh, všetok ľud zvolal: Nech žije kráľ Šalamún! A všetok ľud šiel za ním, ľudia pískali na píšťalách, veľmi sa radovali, až zem pukala od ich hlasu.“ Obdobne 1.Pa. 29,22.
c) Okrem týchto príkladov sú radostné prejavy v SZ spojené aj so sviatkami.
Mnohé texty v žalmoch potvrdzujú, že služba Hospodinovi by mala byť radostná Žalm 100,2 – „S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!“, Žalm 98,4. – „Pokrikujte Hospodinovi s radosťou celá zem! Volajte hlasite, plesajte a spievajte žalmy.“
V NZ radosť prechádza často do duchovnej oblasti.
d) V podobenstvách u Luk. 15. kap. je radosť pri nájdení stratených vecí – (podobenstvá o stratenej ovci, stratenej minci, stratenom synovi) obrazom radosti v nebi nad jedným hriešnikom, ktorí robí pokánie.
e) Sedemdesiati učeníci sa vracajú z misie zvestovania Božieho kráľovstva celý naradostení, lebo sa im poddávali aj démoni. Ale Pán Ježiš usmerní ich radostné emócie Lk. 10,20 – „Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú; radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach.“

O akej oblasti radosti hovorí apoštol Pavol v texte 1.Tes. 5,16-18 „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“?
Z kontextu vyplýva, že apoštol Pavol píše list do zboru v Tesaloníke (Solúnu). Zbor bol veľmi mladý – založený 2 – 3 roky dozadu. Tesalonickí kresťania potrebovali ešte dozrieť vo viere. Mali určité nejasnosti v otázke Kristovho druhého príchodu. Apoštol Pavol na záver listu robí krátku rekapituláciu a povzbudzuje členov zboru na ceste s Ježišom do nebeského kráľovstva (5. kap.) a tu pripomína aby sa „stále radovali, neprestajne modlili a za všetko boli vďační“
Radosť kresťana je spojená s nájdením nebeského kráľovstva, s istotou, že jeho meno je zapísané v knihe života a z duchovného spoločenstva s veriacimi.
To, čo robí túto aktivitu problematickou je slovíčko „stále“ podobne ako pri modlitbe „neprestajne“. Dá sa stále radovať resp. modliť? Ako sa to dá resp. čo tým apoštol Pavol myslí?
Nie je to radosť vyplývajúca z vonkajších okolností, z materiálneho zabezpečenia, bezproblémového života, aj keď toto môže a často krát aj spôsobuje radosť.
Apoštol Pavol píše, že naše vnútorné postoje nemusia byť závislé od vonkajších podmienok. Radosť kresťana nie je niečím náhodným, je to jeho životným štýlom, je založená na presvedčení, že Ježiš Kristus je mojím Pánom, že je mojím Obhajcom na nebeskom súde, že sa ma zastane, a že počíta so mnou vo svojom kráľovstve.
Radosť je poznávacím znakom človeka chodiaceho s Kristom. Je to radosť z toho, že ma Ježiš pozná, a predsa ma prijal a stále prijíma. To sa potom prejaví aj vo vzťahu k druhému človeku ako jedinečnej bytosti, ktorá si zaslúži lásku, pochopenie a prijatie. Táto radosť však vie aj o nešťastí a zlyhaní toho druhého.
Stála radosť je resp. mala by byť jednou z charakteristík obrátených – znovuzrodených kresťanov.
Elen G. Whitová hovorí, že – Kresťania sú jedinou skupinou ľudí, ktorí majú dôvod na radosť, ostatní sa radujú, lebo nevedia, čo ich čaká.
1.Tes. 5,16-18 – „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“
V ďalšej časti textu nás apoštol Pavol nabáda, aby sme sa neprestajne modlili. Iste modlitba je dôležitá, ale nedá sa modliť 24 hodín denne.
Čo týmto výrazom „neprestajne“ apoštol Pavol myslí?
Neprestajne nie je len časový údaj, skôr je to v tom, že nezostáva v mysli alebo v srdci nič, čo by nemohlo byť predložené Pánu Bohu. Neustála modlitba predovšetkým znamená, že človek je trvale nasmerovaný na Boha. (je to podobné ako s trvalou radosťou – je to presvedčenie, že Ježiš Kristus je stále so mnou). Neustála modlitba je skôr modlitebný postoj (nie však zopnuté ruky), ktorý vychádza z vedomia úplnej závislosti od Boha, z jeho prítomnosti v nás a z rozhodnutia bezpodmienečne ho počúvať.
Modlitba a radosť spolu súvisia. Modlitba obnovuje radosť a dáva silu veriť, povzniesť sa nad to, čo vidno, čo pred nami stojí ako obrovská hora a tešiť sa z neviditeľného.

1.Tes. 5,16-18 – „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“
Obyčajne ďakujeme za dobré veci, za dobré správy, za pomoc, za povzbudenie. Ďakovali sme aj za zlé veci, ktoré sa nám prihodili v živote? Pravdepodobne nie. Prečo nám teda apoštol Pavol hovorí, že máme ďakovať za všetko, za každých aj nepriaznivých okolností? Podobný texte nájdeme aj žalmoch napr. Žalm 42,12 „Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.“
1) Toto doporučenie je uistením, že i to, o čom si myslíme, že je proti nám, poslúži na naše dobro. Boh určite nechce, aby sme mu ďakovali za niečo, čo by nám škodilo. Avšak aj v ťažkej situácii môžeme byť Bohu vďační za to, aký je a za všetko dobré, čo je schopný pre nás urobiť aj ťažkých chvíľach.
2) Pavlovo napomenutie „za všetko ďakujte“ je hradbou proti nariekaniu, sťažovaniu sa, reptaniu – pretože máme byť začo vďační. V živote prijímame viac, než si vôbec vieme predstaviť a to je vážny dôvod na to, aby sme tieto výzvy prijali a naplnili ich v svojich životoch.
Záver:
Apoštol Pavol sa vo svojich listoch často zaoberá teologickými problémami, ale svoje posolstvo vždy končí praktickou aplikáciou t.j. napomenutím alebo povzbudením, alebo dobrou radou, pretože správna teológia by mala viesť k správnemu konaniu. Aj v liste do Tesalonik píše o povzbudení, ktoré sa dajú ľahko zapamätať. Sú to radosť, modlitba a vďačnosť, tri veci, ktoré sú charakteristické pre obráteného kresťana, sú Božou vôľou pre každého kresťana.
Naša radosť, modlitby a vďačnosť Bohu by nemali byť závislé od našich pocitov ani od okolností, v ktorých sa práve nachádzame. Ak máme poslúchať tri príkazy – stále sa radovať, nepoľaviť v modlitbách a byť za všetko vďační – často budeme musieť zaprieť svoje prirodzené sklony. Keď sa však vedome rozhodneme počúvať Boha a plniť Božiu vôľu začneme ľudí vidieť z nového zorného uhla a bude pre nás ľahšie byť šťastnými, radostnými a vďačnými bez ohľadu na okolnosti aké nastanú v roku 2012.