O Odovzdaní

Mnohí sa pýtajú: Ako sa mám odovzdať Bohu? Ty sa mu chceš odovzdať, no uvedomuješ si, že si mravne slabý, v zajatí pochybností a zlozvykov hriešneho života. Tvoje sľuby a rozhodnutia sú ako povrazy z piesku. Neovládaš vlastné myšlienky, pohnútky ani city. Vedomie nedodržaných sľubov a nesplenných záväzkov ti oslabuje dôveru vo vlastnú úprimnosť, takže si uvedomuješ, že Boh ťa nemôže prijať. Nemusíš však zúfať. Musíš pochopiť skutočnú silu vôle. Vôľa je vedúca sila v človekovi, moc rozhodovania a voľby. Boh dal ľuďom možnosť voľby (schopnosť rozhodovať sa) a je na nich, aby ju uplatnili. Nemôžeš si zmeniť srdce, sám nemôžeš odovzdať Bohu svoje city, môžeš sa však rozhodnúť slúžiť mu. Môžeš mu odovzdať svoju vôľu (schopnosť voľby). On potom bude pôsobiť na tvoje chcenie i skutočné konanie podľa svojej dobrej vôle (pozri Fil. 2,13). Takto sa celá tvoja prirodzenosť dostane pod moc Kristovho ducha. Tvoje city sa sústredia na neho, tvoje myšlienky budú v súlade s ním…

Mnohí zahynú napriek svojej nádeji a túžbe byť kresťanmi. Nespejú k tomu, aby sa odovzdali Božej vôli. Nevedia sa práve teraz rozhodnúť byť kresťanmi. Správnym uplatnením vôle (schopnosť voľby) môže v tvojom živote nastať úplná zmena. Podriadením vlastnej vôle (schopnosti voľby) vôli Krista sa spájaš s mocou, ktorá prevyšuje všetky vládne mocnosti. Získaš silu zhora, aby si zostal neochvejný a stála odovzdanosť Bohu ti pomôže žiť novým životom, životom viery.

Zdroj: Ellen G. Whiteová, Cesta ku Kristovi, Advent-Orion, Vrútky 1999, kapitola Odovzdanosť, str. 66

Pravá poslušnosť vychádza zo srdca. Aj u Krista to bola záležitosť srdca. Ak mu dovolíme, aby vstúpil do našich myšlienok a zámerov, potom naše srdce a myseľ natoľko splynú s jeho vôľou, že poslušnosť bude pre nás úplnou samozrejmosťou. Očistená a posvätená vôľa mu bude ochotne a radostne slúžiť. Ak poznáme Boha tak, ako sa nám dáva prednostne poznať, potom náš život bude životom stálej poslušnosti. Čím viac budeme poznávať Kristovu povahu a spoločenstvo s Bohom, tým odpornejší nám bude hriech.

Zdroj: Ellen G. Whiteová, Cesta láska, Advent-Orion, Vrútky 2005, str. 433