Pravidlá kresťanského života – Rim. 12,9-11.13

Rim 12,9-11„Láska nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé, a
pridŕžajte sa dobrého. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní,
v úcte jedni druhých predchádzajúci, v prácach nie leniví, duchom vrúci,
Pánovi slúžiaci,“ (Roh)
„Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra.
Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi.“
(SEkP)
„V horlivosti neochabujte, slúžte Pánovi s vrúcnosťou a zápalom.“ (NPK)

Úvod:
Názov dnešného kázania „Pravidlá kresťanského života“ som prevzal z
listu ap. Pavla Rimanom, z nadpisu 2. časti 12. kapitoly (SEkP). Prof.
Roháček tento oddiel nazýva Cnosti veriacich v Krista. Pre bežný život sú
dôležité písané resp. nepísané pravidlá (nie zákony), ktoré určujú ľudské
správanie v určitých situáciách.
Tí, čo chodili nedávno do školy si určite spomenú, že touto problematikou
sa zaoberá predmet nazvaný etika. Preberá sa tam výchova k sociálnemu
cíteniu, hovorí sa o rozvoji komunikačných zručností, zdôrazňuje význam
pozitívneho hodnotenia seba i druhých, etické normy a pod.
Slovo etika pochádza z gréckeho ethos, čo v preklade znamená zvyk,
názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je súhrn pravidiel správania sa v
danej spoločnosti a keďže pre každú profesiu či odbor sú tieto pravidlá iné,
menia sa aj uplatňované morálne normy čiže etický kódex.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2016-05-pravidla-krestanskeho-zivota_1-r-129-11