Uzdravovanie v sobotu

Uzdravovanie v sobotu

Mk 2, 27-28.„A povedal im: Sobota je učinená pre človeka a nie človek
pre sobotu, takže Syn človeka je pánom i soboty.“ (Roh.)
Mk 3,4-5„A povedal im: Či sa smie v sobotu dobre robiť a či zle robiť –
život zachrániť a či zabiť? A oni mlčali. A obzrúc sa po nich dookola s
hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi:
Vystri svoju ruku! A vystrel, a jeho ruka bola zase zdravá jako tá druhá.“
(Roh.)

Matúš písal evanjelium pre Židov a zdôraznil v ňom, že Ježiš je
predpovedaný Mesiáš. Lukáš napísal evanjelium pre bývalých pohanov
a Ježiša im predstavuje ako Syna človeka, Spasiteľa sveta, blízkeho Priateľa.
Marek adresoval evanjelium Rimanom, teda tiež bývalým pohanom.
Ježišovu identitu ukazuje na tom, čo robí, nie tým, čo hovorí. V Markovom
evanjeliu nie sú prakticky žiadne kázania a aj podobenstiev je tam len
niekoľko (5), ale zato popísaných zázrakov je 18. Ježiš je tu vykreslený, ako
muž činu, ktorý koná, slúži, obetuje sa a zachraňuje…
Markovo evanjeliu je akčné evanjelium, ktoré sa celkom hodí do dnešnej
doby, ale pri podrobnom skúmaní tu objavíme tiež dôležité duchovné
pravdy.

… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2015.04-Uzdravenia v sobotu-Mk 2,27-28