Príslovia Agurove – 30. kapitola

Príslovia Agurove – 30. kapitola

Prisl 30,8-9„vzdiaľ odo mňa klamstvo a lživé slovo! Nedávaj mi
chudobu ani bohatstvo, udeľ mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som
sa nepresýtil a nezaprel Ťa a nepovedal: Kto je Pán? Aby som neschudobnel
a nekradol, a nezneuctil tak meno svojho Boha.“

Úvod
Príslovia v Izrael boli celkom obľúbené, nachádzame ich aj mimo knihy
Prísloví, napr. u proroka Ezechiela – Ez, 18,2„Otcovia jedli trpké hrozno,
ale synom stŕpli zuby.“
Čo do obsahu a zamerania kniha Prísloví patrí ku knihám múdrosti, obsahuje
väčšinou príslovia, ale aj napomenutia. Hlavným autorom bol kráľ Šalamún.
Kniha Prísloví pôsobí na prvý pohľad určitým dojmom neusporiadanosti, jej
účelom je poskytnúť praktické rady do života. Hlavnou témou celej knihy je
charakteristika pravej múdrosti, (Šalamún nám múdro radí, za čo sa máme
modliť (Pr. 1,7) „Bázeň pred Hospodinom je počiatok poznania, múdrosťou
a výchovou len blázni pohŕdajú.“
Chcem sa zamerať na dve dobré rady do života i keď, dnes menej populárne.
Ich autor nie je kráľ Šalamún, ale autorstvo je pripisované Agurovi –
pochádzal z arabského kmeňa Massa. Príslovia a sú nazývané aj Agurove
príslovia.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2014.09-Prislovia-30. kap.