Poklad v hlinených nádobách

Poklad v hlinených nádobách

2. Kor. 4,7„Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa
ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“

1. O akej moci to píše ap. Pavol v spomínanom liste do Korintu?
Bola to moc Ducha Svätého, ktorá sa prejavovala skrze apoštolov
v prvokresťanskej cirkvi. Píše o tom evanjelista Lukáš v knihe Skutky
apoštolov. Moc Ducha Svätého im dávala schopnosť svedčiť, milovať,
slúžiť, trpieť a tiež obetovať svoj život. Prostredníctvom apoštolov sa dialo
veľa zázrakov a znamení. Dokonca aj židovská rada sa pýta Petra a Jána v
prípade uzdravenia chromého pri Krásnej bráne (Sk 4,7.) „Akou mocou a v
mene koho ste to učinili?“– kto vám dal poverenie?
Elen G. White v knihe – Túžba vekov (380) píše „Duch milosrdenstva a služby
vanul v prvej cirkvi po vyliatí Ducha Svätého. „Množstvo veriacich malo jedno srdce
a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali
spoločné.“ „Medzi nimi nebolo núdzneho,“ apoštoli veľkou silou vydávali
svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť“ (Sk
4,32.34.33).… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2013.08-Poklad v hlinených nádobách 2.Kor 4,7