ČO JE TO DENÁR ?

Ev. Matúša 20,1-16  ROBOTNÍCI  VO  VINICI/ pozorne si prečítajte tento príbeh! /

Nie je to zváštny  príbeh?  Chápeme, že majiteľ vinice  predstavuje Boha, a to je na tom ešte divnejšie. Áno, môžeme súhlasiť , že Boh má právo robiť si s tým,  čo  vlastní – čo on chce. Prečo ale hospodár   diskriminoval tých, ktorí pracovali tak dlho?  Ak chcel dať svoje dary tým, ktorí si ich nezaslúžili, prečo ich obmedzil len na tých,ktorí pracovali len tak krátko? Prečo nedal všetkým  10 denárov, alebo sto?  Zdá sa, akoby bol veľkorysý iba k niektorým- a to nás znepokojuje.

Hádanku podobenstva nachádzame v tom – čo predstavuje   d e  n á r . Aký plat dostávajú Boží pracovníci? Dostávajú výhody a požehnania už v tomto živote? Dostávajú za odmenu – príbytky, hviezdy na korunách alebo zvláštne miesta v nebeskom kráľovstve? Ak tomu tak je – nebolo by lepšie počkať až do poslednej chvíle a až potom sa zapojiť do služby Bohu?  Nezakúsili by sme potom jeho štedrosť, namiesto pocitu, že sme boli oklamaní /ošudení/ ?

Je celkom zrejmé, že Boh má iný hodnotový systém, ako máme my. Ak je to pravda, snažme sa toto podobenstvo lepšie pochopiť.  Ak nie sme spokojní so spôsobom odmeňovania teraz- určite nebudeme spokojní ani neskôr.

Aká je teda odmena?  ČO  J E  T O  D E N Á R  ?   D E N Á R  T O  J E   J E Ž I Š !      Nemôže dať pracovníkom za dvanásť hodín viac ako pracovníkom za jednu hodinu – pretože im nemôže dať viac ani menej  – ako je  O N  S Á M !    Prečo?  Pretože tým dáva  S ÁM  S E B A , dáva všetko bohatstvo vesmíru. Ak si toto u uvedomíme , poznáme, že v určitom zmysle pracovníci najatí na dvanásť hodín dostali nakoniec predsa len viacej ako tí, ktorí pracovali len jednu hodinu – lebo sa tešili z   c e l o d e n n e j  výsady  s p o l o č e n s t v a   a   p r i a t e ľ s k é h o  v z ť a h u   s    Majiteľom vinice!

Ak pochopíte, že odmenou je JEŽIŠ – a nebo vám nemôže dať nič lepšie a nič väčšie, potom začnete dostávať svoju odmenu ihneď , ako sa zapojíte do jeho sklužby. Skrze Ježiša prežívame pokoj ,  a tu sa  začína pre tých, ktorí s ním spolupracujú –  n e b o . Tým, že kladne odpovedáme na Ježišove pozvanie: „poďte  a učte sa odo mňa“ , začína náš večný život.  Nebo – to je stále približovanie sa k Bohu skrze Krista.Čím dlhšie prežívame nebeské blaho, tým sa pred nami otvára stále viac Božej slávy. A čím viac poznávame Boha a jeho slávu, tým intenzívnejšie je naše šťastie.

M.Venden: Podobenstvo o Božej milosti