Pravidlá kresťanského života – Rim. 12,14-16

Rim 12,14-16„Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú; dobrorečte a
nezlorečte. Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi; jedno a to isté
navzájom naproti sebe smýšľajúci; nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke
nech vás zaujíma. Nebuďte rozumní sami u seba,“ (Roh)
„Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú; dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi; 16 Buďte navzájom jednej
mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených.
Nebuďte múdri sami pre seba.“ (SEkP)
„Tým, čo vám zle robia, želajte len dobré. Nenadávajte a neživte v sebe
nenávisť. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Žite vo vzájomnej
zhode. Nežeňte sa za veľkými vecami, ale venujte sa aj nepatrným ľuďom a
drobným úlohám. Nepokladajte sa za najmúdrejších a najšikovnejších.“
(NPK)

Úvod: Príbeh z knihy Každý ma šancu – Štyri preklady (141)
Štyria anglickí duchovní sa jedného dňa pustili do živej diskusie
o rôznych prekladoch Biblie. Jednému sa páčil preklad kráľa Jakuba. Bol
uchvátený nádhernou poetickou formou angličtiny. Druhému sa najviac páčil
štandardný revidovaný preklad, pretože bol doslovnejší a bližší k pôvodnej
hebrejčine a gréčtine. Tretí uprednostňoval nový preklad, lebo bol napísaný
súčasnou modernou angličtinou.
Štvrtý duchovný mlčal. Keď sa ho pýtali na jeho názor, napokon
odvetil: „Mne sa páči preklad mojej matky.“
Ostatní zostali šokovaní. Netušili, že jeho matka prekladala Bibliu.
„Veru prekladala,“ uisťoval ich. „Preložila ju do svojho života, do
každého dňa. Bol to ten najpresvedčivejší preklad, aký som videl a čítal.“… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2016.08-Pravidla krestanského zivota3-R 12,14-16

Pravidlá kresťanského života – Rim. 12,9-11.13

Rim 12,9-11„Láska nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé, a
pridŕžajte sa dobrého. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní,
v úcte jedni druhých predchádzajúci, v prácach nie leniví, duchom vrúci,
Pánovi slúžiaci,“ (Roh)
„Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra.
Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi.“
(SEkP)
„V horlivosti neochabujte, slúžte Pánovi s vrúcnosťou a zápalom.“ (NPK)

Úvod:
Názov dnešného kázania „Pravidlá kresťanského života“ som prevzal z
listu ap. Pavla Rimanom, z nadpisu 2. časti 12. kapitoly (SEkP). Prof.
Roháček tento oddiel nazýva Cnosti veriacich v Krista. Pre bežný život sú
dôležité písané resp. nepísané pravidlá (nie zákony), ktoré určujú ľudské
správanie v určitých situáciách.
Tí, čo chodili nedávno do školy si určite spomenú, že touto problematikou
sa zaoberá predmet nazvaný etika. Preberá sa tam výchova k sociálnemu
cíteniu, hovorí sa o rozvoji komunikačných zručností, zdôrazňuje význam
pozitívneho hodnotenia seba i druhých, etické normy a pod.
Slovo etika pochádza z gréckeho ethos, čo v preklade znamená zvyk,
názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je súhrn pravidiel správania sa v
danej spoločnosti a keďže pre každú profesiu či odbor sú tieto pravidlá iné,
menia sa aj uplatňované morálne normy čiže etický kódex.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2016-05-pravidla-krestanskeho-zivota_1-r-129-11

Pod zákonom alebo pod milosťou – Rim. 6,14

Rim 6,14 -16 „Lebo hriech nebude panovať nad vami; veď nie ste pod
zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme
pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie! Či neviete, že ak sa niekomu
oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate – buď
otrokmi hriechu, ktorý vedie na smrť, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie
k spravodlivosti?“(SEkP)

Rim 6,14„Nie už zákon, ale Božie zľutovanie (milosrdenstvo) nás
zaväzuje k dokonalému životu“. (SNC)

Úvod: Príbeh z knihy – Každý má šancu: Chyť si ma (70)
„Som taký nešťastný. Nemôžem si nájsť žiadne dievča,“ sťažoval sa asi 120-
kilový mladík svojmu pastorovi. „Už som vyskúšal všetko, ale nič nepomáha.
Naozaj neviem, čo mám robiť, aby som schudol!“
„Myslím, že ti môžem pomôcť,“ povedal duchovný.
„Zajtra ráno si obleč tričko a tepláky a presne o ôsmej buď pripravený.“
Nasledujúci deň zaklopala na mladíkove dvere krásna mladá dievčina
v priliehavej športovej kombinéze. „Ak si ma chytíš, budem tvoja,“ povedala
a vyštartovala. Mladík fučal a dychčal za ňou.
Takto to pokračovalo každý deň celých päť mesiacov. Chlapec schudol 45 kíl
a cítil, že nasledujúci deň sa mu už konečne podarí dobehnúť ju.
Keď nasledujúce ráno otvoril dvere, neveril vlastným očiam. Pred dverami stála
asi 120-kilová dievčina v teplákoch. „Pastor mi povedal,“ vysvetľovala, „že ak si
ťa chytím, budeš môj!“
O čom je tento príbeh, aká je hlavná myšlienka?
Je to o motivácii – buď chcem, alebo musím.
O tom je aj dnešný text v liste Rim 6,14 – buď som pod zákonom, alebo pod
milosťou.
Streli ste sa už niekedy s vyjadrením „Keďže nie som pod zákonom, ale pod
milosťou, pre mňa už zákon neplatí, resp. nemusím dodržiavať zákon,
resp. zákon nie je pre mňa záväzný“?
S touto informáciou sa môžeme dokonca stretnúť aj v písomnej forme
a autori to dokladajú práve týmto veršom z Biblie (Rim 6,14.), inými slovami,
čo mi zákon zakazuje, to mi milosť dovolí.
Ako správne rozumieť tomuto výroku ap. Pavla, aby to neodporovalo iným
častiam Svätého písma?… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2016-03-pod-zakonom-alebo-pod-milostou-r-6-14

Petrova cesta k obráteniu

Lk 22,31-32„Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial
ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až
sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. “

Úvod: Tieto slová hovorí Petrovi Pán Ježiš pri poslednej večeri, tesne pred
tým, ako ho Peter trikrát zaprel. Keby sme nevedeli, aký bol Petrov život po
ukrižovaní a vzkriesení Ježiša, verili by sme, že bude z neho významný
hlásateľ evanjelia – jeden z pilierov cirkvi?

Príbeh: Stratený prípad
Najmenej perspektívny v triede bol nedbalo oblečený chlapec menom Bob.
Tajomníkovi tejto cirkevnej školy však na chlapcovi záležalo, preto sa postaral, aby
dostal nové oblečenie. Na štvrtú nedeľu Bob neprišiel do školy. Učiteľka prišla za
ním domov a zistila, že jeho nové šaty sú už roztrhané a špinavé. Tajomník mu dal
opäť nové šaty. Na ďalšiu nedeľu Bob prišiel do školy. Ale po ďalších dvoch
nedeliach bolo jeho miesto znova prázdne. Učiteľka sa vybrala k nim domov
a zistila to isté, čo predtým – ďalšie nové šaty skončili ako tie prvé. Bola veľmi
znechutená. Išla za tajomníkom a povedala mu, že je to asi beznádejný prípad
a nemá zmysel skúšať to znova.
„Prosím vás, nevzdávajte sa,“ žiadal ju tajomník. „Pôjdem za ním a dohodnem
sa s ním, že ak bude chodiť pravidelne, ešte raz mu dám nové oblečenie.“
Bob to sľúbil. V nedeľu chodil pravidelne do cirkevnej školy. Stal sa skutočným
kresťanom, učiteľom a dokonca misionárom. Bol to Robert Morrison, prvý
protestantský misionár v Číne a ktorý preložil Bibliu do čínskeho jazyka. Miliónom
obyvateľom tejto krajiny tak pripravil cestu k Bohu.
Aj keby sa ti zdalo, že život je samé sklamanie a ty si beznádejný prípad,
nedaj sa zmalomyseľnieť. Treba len vydržať a výsledky sa časom dostavia.

Tajomník školy veril mladému Bobovi a povzbudzoval ho. V takomto duchu
by sme mali zmýšľať aj my o svojich blížnych. Takto pozeral na Petra aj Pán
Ježiš. Aj keď vedel, čo v budúcnosti urobí, nevzdal sa ho.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2014.12. Co Boh ziada od cloveka-Mich 6,8

Predstavenie

 Pred niekoľkými rokmi uvádzala televízia cirkusové predstavenie, ktoré vyvrcholilo drezúrou bengálskych tigrov. Cvičiteľ vošiel do klietky, kde bolo niekoľko tigrov, aby predviedol nacvičené čísla. Dvere za ním sa zamkli. Reflektory boli namierené na klietku, televízne kamery sa pohybovali v blízkosti a obecenstvo napäto sledovalo, ako šikovne cvičiteľ ovláda tigrov, ktorí ho na slovo poslúchali. Uprostred predstavenia sa však stalo to najhoršie, čo sa len mohlo – zhasli sa svetlá! Dvadsať alebo tridsať dlhých strašných sekúnd bol cvičiteľ uväznený s tigrami. V tme tigre videli jeho, ale on nevidel ich. Bič a malá kuchynská stolička by za týchto okolností boli len veľmi biednou ochranou pred týmito šelmami. Ale cvičiteľ prežil – a keď sa svetlá opäť rozsvietili, pokojne dokončil predstavenie.

Po skončení sa ho v interview pýtali, aké pocity sa ho zmocňovali, keď si uvedomoval, že tigre ho vidia, ale on ich nevidí. Priznal, že v prvých sekundách ho od strachu zamrazilo na chrbte, ale vzápätí si uvedomil, že tigre nevedia, že on ich nevidí. Povedal: „Kým sa svetlá rozsvietili, práskal som bičom a prihováral sa im ako zvyčajne, aby nezistili, že ich nevidím tak dobre, ako ony mňa.“

Táto príhoda je živým podobenstvom. V živote každého človeka sú situácie, keď máme strach. Sme akoby „potme v klietke s tigrami“. Niektorí sa musia takmer denne vyrovnávať s vnútornými problémami, ktoré ich môžu aj zničiť. Vtedy musíme pamätať na dve veci:

1) nedať najavo strach a nevzdať sa hneď;
2) aj keď my Ježiša nevidíme, on nás vidí.