Všetko robte na Božiu slávu

Všetko robte na Božiu slávu

Prečo máme pomáhať druhým ľuďom? Aký by mal byť hlavný motív na
pomáhanie? Čo by malo byť hlavným zameraním v živote kresťana?

1.Kor 10,31„Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na
slávu Božiu!“
Podľa slov ap. Pavla máme každou svojou činnosťou oslavovať Pána Boha.
V zbore, či v kostole je to viac menej jednoduché a jasné. Pána Boha môžeme
oslavovať spevom, slovom, modlitbou, postojom, …
Ako to však robiť v bežnom živote?

Vo Svätom Písme nájdeme mnoho výziev na oslavovanie Boha. V SZ Hospodina
oslavuje živá i neživá príroda, ktorú stvoril, proroci aj žalmisti.
Žalm 69,35Nech ho chvália nebesia i zem, moria i všetko, čo sa hemží v
nich.“
Žalm 50,15„A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma
oslavovať.
Žalm 135,1-3„Haleluja! Chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho,
služobníci Hospodinovi, ktorí stávate v dome Hospodinovom, v nádvoriach
domu nášho Boha! Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte
Jeho meno, lebo je milé!“
Iz 49,3„Riekol mi: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.“

V NZ chvália (oslavujú) Boha väčšinou uzdravení, ale tiež stotník pri
ukrižovaní Ježiša:
Mt 15,31„…takže sa divily zástupy vidiac, že nemí hovoria, zmrzačení sú
zdraví, chromí chodia, a slepí vidia, a oslavovali Boha Izraelovho.“ (Roh)
Uzdravenie ochrnutého – Lk 5,25„A naskutku vstal pred nimi, vzal to, na
čom ležal, a odišiel do svojho domu oslavujúc Boha.“ (Roh)
Uzdravenie malomocného Samaritána – Lk 17,15„A jeden z nich vidiac,
že je uzdravený, vrátil sa velikým hlasom oslavujúc Boha a padol na tvár k
jeho nohám a ďakoval mu.“ (Roh)
Stotník (pohan) – Lk 23,47 –– „Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval
Boha, hovoriac: Tento človek bol naozaj spravodlivý.“
Je zaujímavé, že o učeníkoch nikde nie je konkrétna zmienka, žeby
oslavovali Boha.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2015.10-Všetko robte na Boziu slavu-1.Kor 10,31

Nálepka

7. August 2015
Citáty
Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.

Iz 5,20

Dobro zostane vždy dobrom, aj keby sa všetci postavili proti. Zlo zostane vždy zlom, aj keby sa všetci postavili za.

William Penn.

Jeden kazateľ raz kázal veľmi otvorene o hriechu. Po ukončení bohoslužby za ním prišiel muž a povedal mu: „Pán kazateľ, nechceme, aby ste o hriechu, vine, úpadku a ľudskej skazenosti hovorili tak otvorene. Ak vás totiž naša mládež – chlapci a dievčatá – budú počuť hovoriť o hriechu tak otvorene, môže sa stať, že sa ho skôr dopustia. Nazvite to omylom alebo chybou ak chcete, ale nehovorte o ňom tak priamo.“

Kazateľ vzal do rúk malú fľaštičku a ukázal ju mužovi so slovami: „Vidíte túto nálepku? Je tam napísané – strychnín (prudko jedovatá látka) a pod názvom je veľkými červenými písmenami napísané ´JED!´. Viete, človeče, o čo ma teraz prosíte? Chcete, aby som zmenil túto nálepku. Predpokladajme, že by som to urobil a prelepil by som ju nálepkou: ´Citrónový sirup´. Uvedomujete si, čo by sa mohlo stať? Niekto by jej obsah použil, pretože by nevedel o nebezpečenstve, ktoré v sebe ukrýva a určite by zomrel. A tak je to aj s hriechom. Čím jemnejšiu nálepku mu dáte, tým nebezpečnejším jedom sa pre vás stáva!“

Nevypočutá modlidba

Stalo sa to v Indii. V horskej dedine uverila prvá rodina v Ježiša Krista. Po ich obrátení im všetci hovorili: „Bohovia pôjdu proti vám. Budete prekliati!“ Oni si však z toho nič nerobili.

Krátko nato im ochorelo dieťa. Keď sa to ľudia z dediny dozvedeli, hovorili im: „Vidíte, to je trest od bohov!“

Rodina sa vybrala do vzdialeného zboru s prosbou: „Prosíme vás, modlite sa za nás. Naše dieťa je choré. Ľudia hovoria, že to je trest za to, že sme sa stali kresťanmi.“

Celý zbor sa úprimne modlil, ale stav dieťaťa sa zhoršoval. Napokon dieťa zomrelo.

Na pohrebe – bol to prvý kresťanský pohreb v tejto dedine – jej obyvatelia počuli o nádeji, ktorú prináša vzkriesenie. Oči sa im otvorili a mnohí z nich uverili v Ježiša Krista.

To, čo sa nám môže zdať ako najväčšia životná tragédia, pre iných sa môže stať veľkým životným víťazstvom.

Zlodej

Zlo nikdy neodplácajte zlom, ale usilujte sa o dobro pre všetkých. Nakoľko to závisí od vás, dobre vychádzajte so všetkými ľuďmi. Nevyrovnávajte si účty sami, moji drahí, ponechajte súd skôr Bohu, lebo v Písme je napísané: Mne patrí pomsta, ja všetkým odplatím, vraví Pán.

Rim 12,17-19

 

Väčšina ľudí potrebuje viac lásky, ako si zaslúži.

Ebner-Eschenbachová

Keď sa evanjelista John Wesley (1703 –1791) raz v noci vrátil domov z bohoslužby, dvere boli otvorené. Zlodej našiel v jeho dome len málo peňazí a nejakú kresťanskú literatúru. Keď chcel rýchlo utiecť, Wesley za ním zakričal: „Stoj! Ešte niečo ti dám!“ Prekvapený zlodej sa zastavil.

„Priateľ môj,“ prihovoril sa mu Wesley, „možno ťa mrzí takýto spôsob života. Ak to tak naozaj je, poviem ti niečo, čo si ľahko zapamätáš: Krv Ježiša Krista ťa očisťuje od každého hriechu!“ Zlodej utiekol a John Wesley sa modlil, aby jeho slová priniesli úžitok.

Uplynulo niekoľko rokov. Wesley práve podával ruky návštevníkom bohoslužby, keď za ním prišiel akýsi neznámy človek. Veľmi sa prekvapil, keď sa dozvedel, že tento muž, teraz veriaci človek a úspešný obchodník, je človek, ktorý ho pred rokmi okradol!

„Som vaším veľkým dlžníkom,“ povedal muž.

„Ach, nie, priateľ môj,“ zvolal Wesley, „ nie mojím, ale Ježišovým, ktorého krv nás očisťuje od každého hriechu!“

Druhý dotyk Ježiša Krista

Druhý dotyk Ježiša Krista

Mk 8, 22–25 „A prišli do Betsaidy. A doviedli mu slepého a prosili ho, žeby
sa ho dotknul. 23 A chopiac ruku slepého vyviedol ho von z mestečka a keď
napľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí? 24 A slepý
pozrel hore a povedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy.
25 Potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore. A tak bol
uzdravený a videl všetko jasne a na ďaleko..“ (Roh.)

Úvod
Mk 8,22-25 – uzdravenie slepého pri Betsaide
Niektorí z vás absolvovali chirurgický zákrok na oku, aby lepšie videli.
Ako liečil Pán Ježiš očné choroby – slepotu? Dotykom, slovom, …
U Mk 8,22-25 Pán Ježiš vyliečil slepého až na druhý dotyk. Prečo? Kde bol
problém?
Je to jediné uzdravenie, ktoré Ježiš urobil v dvoch etapách.
Malo takéto dvojstupňové uzdravenie aj nejaký iný, hlbší zmysel?
Problém s liečením na dve etapy nebol u Ježiša a ani u toho slepého.
Hlavný dôvod Ježišovho uzdravovania na dve etapy je u učeníkov.
Pán Ježiš im potreboval niečo názorne ukázať – niečo ako podobenstvo
v praxi.

… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2015.07-Druhy dotyk-Mk 8,22-25