Čo nám hovoria rodokmene?

Čo nám hovoria rodokmene?

Mt. 1.1 -„Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho

Matúš píše evanjelium svojim bratom Židom a preto svoje evanjelium začína
rodokmeňom, aby dokázal z ich vlastných Písem, že Ježiš je potomkom
kráľa Dávida a praotca Abraháma, teda že je Mesiáš, tak ako bolo
predpovedané v SZ. Pre Židov bolo jedným zo znamení „pravosti“ proroka,
ak spĺňal rodovú podmienku.

Mt. 1.1 – „Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho
V SZ nájdeme na viacerých miestach zasľúbenie o Dávidovom potomkovi.
Prorok Nátan hovorí Dávidovi – 2 Sam. 7,12.13 – „Keď uplynie tvoj čas, a ty
si ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba,
a upevním jeho kráľovstvo. On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho
kráľovský trón na veky.Žalm 89,4.5. – „So svojím vyvoleným uzavrel som
zmluvu, svojmu sluhovi Dávidovi som prisahal: Naveky upevním tvoje
potomstvo, vybudujem tvoj trón z rodu na rod.“ (podobne Žalm 132,11.; Iz
9,6.)

Všetky tieto verše hovoria, že potomok kráľa Dávida bude kráľom a že bude
vládnuť na veky.
E.G.Whitová v knihe Patriarchovia a proroci (575) píše – „Dávid a jeho
rod dostali slávne zasľúbenia, ktoré siahajú do večnosti a ktoré nachádzajú
svoje konečné naplnenie v Kristovi.“… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2011.01-Co nam hovoria rodokmene_Mt 1,1