Svätyňa – dom Hospodinov

Ex. 15,17. – „Dovedieš ho (Hospodinov ľud) a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil svojím príbytkom, Hospodine, do svätyne, Pane, čo Tvoje ruky založili.“

Úvod – Dobré ránko – 15.5.2011 – List vo fľaši

Richard M. a Jo Ann Davidsonovci – BT2011 v Hrabove téma svätyňa

– čo má svätyňa spoločné s naším budúcim domovom?

– Čo by ste si želali od P.B., ak by ste mali len 1 možnosť? Akú otázku mu položiť?

– čo si žiadal Dávid ?

Žalm 27,4. „Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.“

Žalm 23,6. – „Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.“

– pre Dávida bola svätyňa resp. dom Hospodinov srdcovou záležitosťou, preto chcel Dávid postaviť Hospodinovi príbytok – 2.Sam. 7,1-2 – „Keď už kráľ býval vo svojom dome a Hospodin mu doprial pokoja od všetkých jeho okolitých nepriateľov, kráľ povedal prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v cédrovom dome, a truhla Božia je umiestnená medzi stanovými závesmi.“

– Hospodin ho však napomenul: 1.Pa.22,8. – „… Prelial si mnoho krvi a viedol si veľké boje. Nepostavíš môjmu menu dom, pretože si prelial predo mnou mnoho krvi na zem.“

– Hospodin mu oznámi že „príbytok“ pre Hospodina postaví jeho potomok

– keď teda Dávid zistil, že on sám nebude môcť vybudovať Hospodinov dom, začal zhromažďovať materiál (zlato, striebro, drevo, kameň, bronz, železo, drahokamy,..), pripravil kňazov a učiteľov, 288 spevákov, 4000 muzikantov, Dávid vymyslel aj nové hudobné nástroje….

– nie len Dávid mal svätyňu v úcte

– Mojžiš venuje svätyni 50 kapitol

– Ján v Zjavení popisuje 7 scén, ktoré  sú zamerané na svätyňu

– aj adventní priekopníci mali pozornosť upriamenú na svätyňu

– je aj pre nás dnes svätyňa dôležitá, alebo je to niečo čo bolo v minulosti spojené s obetným systémom a pre nás to má skôr historický význam, aby sme lepšie pochopili minulosť Izraelského ľudu?

– ako to bolo medzi P.B. a jeho stvorenstvom pred ich pádom do hriechu ?

Jer. 17,12 – „Trón slávy, vyvýšený od počiatku, je miesto našej svätyne.“ (SEP) – text hovorí, že svätyňa existovala od počiatku, ešte pred pádom do hriechu

– žalospev nad kráľom Týru Ez. 28,13.14. – „Bol si v Božej záhrade, v Édene, rozličnými drahokamami bol si pokrytý: … Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup, bol si na svätom Božom vrchu, v strede ohnivých kameňov si sa prechádzal.“

Job 1,6. –„Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan.“

– svätyňa v nebi bola od počiatku a princípy, ktoré vidíme u pozemskej svätyne boli a sú aj v nebeskej svätyni – hovoria o tom hore uvedené verše => P.B. chce bývať so svojím stvorenstvom

– prvá zmienka o svätyni v Biblii – zasľúbenie do budúcna (Mojžišova Pieseň)

– Mojžišova pieseň – Ex. 15,17. – „Dovedieš ho (Hospodinov ľud) a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil svojím príbytkom, Hospodine, do svätyne, Pane, čo Tvoje ruky založili.“

– svätyňa = vytvorená Božími rukami, Boží príbytok, kde bude prítomný – privedený Hospodinov ľud (Boží ľud)

– verš nehovorí len o svätyni, ale naznačuje že to bude Boží príbytok spolu so svojím ľudom t.j. P.B. mal/má záujem byť, prebývať uprostred svojho ľudu    –  je to tak?

– čo hovorí Hospodin, keď prikázal Mojžišovi postaviť svätostánok

Ex. 25,8.„Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich.“

P.B. chce bývať so svojim ľudom už tu na zemi

– svätyňa je symbolom Božej prítomnosti na zemi, centrom bohoslužby, miestom stretávania sa Boha so svojim ľudom – bohoslužby a v (SZ) aj centrom obetného systému, ktorý symbolizoval plán záchrany

– čo obsahovala pozemská svätyňa: (EGW PP 352-353)

posvätný chlieb sa predkladal Hospodinovi ako stála obeť – predstavoval skutočnosť, že človek je svojimi telesnými aj duševnými potrebami závislý od Boha – telesný i duševný pokrm = Chlebom života je J.K.

sedemramenný svietnik – svetlo = svetlom sveta je J.K.

kadidlový oltár – dym z kadidla, ktorý sa vznášal k Bohu s modlitbami Izraela symbolizuje Kristove zásluhy, jeho príhovor za ľudí i jeho dokonalú spravodlivosť

truhlu zmluvy s kamennými doskami, na ktorých bol napísaných BZ – 10BP boli základom zmluvy medzi Bohom a Izraelcami – zákon vyjadroval Boží charakter

zlatý vrchnák nazývaný zľutovnica bol na truhle zmluvy a po oboch stranách boli na ňom zlatí cherubi; každý z nich mal jedno krídlo rozpäté nahor a jedným si zakrýval telo na znamenie úcty a pokory – tým bola zvýraznená úcta nebešťanov k Božiemu zákonu a aj ich záujem o plán vykúpenia =

– BZ – 10BP vynášal rozsudok smrti nad hriešnikom, ale nad zákonom bola zľutovnica, nad ktorou sa zjavovala Božia prítomnosť a z ktorej kajúcemu a po zmierení túžiacemu hriešnikovi prichádzalo odpustenie.

– ako fungovala pozemská svätyňa?

obeť za jednotlivca – kajúcny hriešnik priviedol svoju obeť (ovečka) k dverám svätostánku – predsieň, položil ruku na hlavu obet. zvieraťa a vyznal svoje hriechy; tým svoje viny symbolicky preniesol na nevinnú obeť; keď potom zviera sám zabil kňaz preniesol krv do svätyne a kropil ňou pred oponou, za ktorou, bola truhla zmluvy so zákonom, ktorý hriešnik prestúpil; týmto obradom sa hriech prostredníctvom krvi obrazne dostal do svätyne

denné obetovanie baránkov (tzv. ustavičná zápalná obeť) malo naučiť ľudí, že neustále potrebujú Boha a že od neho závisia

– len Boh môže darovať odpustenie hriechov,

– len Boh nás môže svojou milosťou prijať za svoje deti,

– celý obetný systém symbolizoval plán spásy – smrť J.K.

– (EGW-PP 353-354) každodenné obetovanie baránkov nemalo byť len formálnym rituálom, mal to byť čas, keď sa veriaci zhromaždili pred svätostánkom a rozjímali. Skôr ako prostredníctvom kňaza a jeho bohoslužby prišli do Božej prítomnosti, spytovali si svedomie a vyznávali svoje hriechy. Obrátení tvárou k svätyni sa spoločne ticho modlili. Ich prosby sa s vôňou kadidla vznášali k Bohu a ich viera sa utiekala k zásluhám Vykupiteľa, ktoré znázorňovala zmierna obeť.

– význam svätostánku (IPB 176-178)

– Hlavný význam svätostánku – svätyne

Ex. 29, 43-46. – „Tam sa budem stretať s Izraelcami; bude to miesto posvätené mojou slávou. Posvätím aj svätostánok i oltár; Árona i jeho synov si vysvätím na kňazskú službu. Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. Poznajú, že ja, Hospodin, som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval uprostred nich; ja som Hospodin, ich Boh.“

Pán v svojej sláve skutočne prišiel prebývať medzi svoj ľudurobil všetko preto aby bol ich Bohom

– Hospodinovi nešlo len o obete a zápaly, chce bývať so svojím ľudom

(zamýšľaný 3. chrám v Jeruzaleme na chrámovej hore)

– mení to trošku pohľad na SZ svätyňu – dom Hospodinov

Aplikácia do života :

– ako si predstavujete svätyňu v budúcnosti, bude ešte vôbec?

– kde budú bývať vykúpení zo zeme (niekde v samostatných chalúpkach mimo hlavného diania, mimo Božieho trónu, alebo v prepychovom paláci.?

– čo hovoril J.K. keď sa pripravoval na odchod k svojmu Otcovi?

Ján 14,2. – „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“

– J.K. hovorí o príbytkoch v dome svojho Otca,

– dom neb. Otca je jeden, ale príbytkov je mnoho

– dom už existuje ale aj príbytky už ako keby boli „skoro hotové – „ hrubá stavba“ ešte nie sú „skolaudované“

– možno to, čo ešte chýba na príbytku je vizitka s našim menom

– je veľmi odvážne nazvať miesto, o ktorom hovorí J.K. ako dome svojho Otca „svätyňou“ alebo Novým Jeruzalemom

– jediná existujúca svätyňa je teraz v nebi a J.K. tam súži ako náš Obhajca…

Zid. 9, 11.24 – „Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta,… Lebo Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca.“

– dnes môžeme povedať že J.K. je ako veľkňaz v nebeskej svätyni a koná pre nás službu zmierenia

– keď sa skončí v nebi vyšetrovací súd, niečo sa zmení, ale princíp zostáva

Ján 14,2. – „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

– prečo príde J.K. pre svojich, keď im pripraví príbytky?

– chce bývať s nimi, bez nich by v nebi niečo, niekto chýbal/o, bolo by mu bez nich smutno, veď kvôli nim prišiel na túto zem, aby ich vykúpil

– Ján 17,24. –„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu,…“

aj pre nový Jeruzalem bude platiť, že P.B. chce bývať so svojim ľudom?

– čo má Nový Jeruzalem a svätyňa spoločné

Zj. 21,116. – „Mesto je postavené do štvorca, jeho dĺžka je toľká ako šírka. Trstinou odmeral mesto na dvanásťtisíc honov. Jeho dĺžka, šírka a výška sú rovnaké.“ –   svätyňa svätých mala tiež podobu kocky (10 resp. 20 lakťov)

Zj. 21,3.„Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi,…“

Zj. 21,22.23. – „Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a Baránok mu je chrámom. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho osvecuje a Baránok mu je sviecou.„

– Nový Jeruzalem, neobsahuje chrám, chrám nahrádza prítomnosť P.B. a J.K (Boh Otec a Baránok)

– P.B. chce bývať so svojim ľudom

– Hospodin hovorí Iz. 56,7. – „..lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“

Mt.21,13-14. – „a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, (pre všetky národy Mk 11,..) ale vy robíte z neho peleš lotrov. Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich.“

– J.K. pri vyčistení chrámu hovorí: Dom môj sa bude volať domom modlitby – čo znamenalo že na tomto mieste sa veriaci mali stretávať s P.B. (či už cez obete, modlitby, chválením, piesňami) a to pre všetky národy

– ako sa volá náš stánok – modlitebňa

– čo to znamená ?

EGW – Z pokladu svedectiev 2 (140) – modlitebňa je svätyňou pre cirkevný zbor

– modlitba – rozhovor s P.B. – stretnutie so svojím Bohom

– P.B. chce mať tu so svojim ľudom spoločenstvo, chce byť s nami

– chce nám odovzdať požehnanie, ktoré má pre nás pripravené – zasľúbil to

– chce nás uzdraviť nie len telesne, ale predovšetkým duševne – duchovne

– chce, aby sme boli pripravovaní na stretnutie s ním už tu na zemi

– chce nám povedať, že nám odpúšťa a že nás má stále rád

Pretože aj život v novom Jeruzaleme bude o spoločenstve s Bohom a s J.K.