Sobotné ticho

Sobotné ticho

Lk. 23,54-56 – „A bol deň prípravy a nastávala sobota. Ženy, ktoré Ho
nasledovali a prišli s Ním z Galiley, dívali sa na hrob a na to, ako bolo
uložené Jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti. Ale
v sobotu, podľa prikázania, odpočívali.
Stručný prehľad udalostí Veľkého týždňa:
Ako sa blížil koniec Kristovej pozemskej služby, menil sa aj spôsob jeho
práce (doteraz sa vyhýbal akémukoľvek rozruchu okolo svojej osoby,
nechcel byť stredobodom záujmu verejnosti). Pri poslednej ceste do
Jeruzalema sa situácia úplne zmenila.

Nedeľa – 1. deň po sobote

Príchod Ježiša do Jeruzalema sa konal v nedeľu; svojim príchodom na oslici
naplnil SZ proroctvo Zach. 9,9. – „…Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe
spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati
oslice.Toto je prvýkrát, keď Ježiš nejde peši, ale ide na oslici.
V zástupe s Ježišom neboli len jeho učeníci, ale aj veľký zástup ľudí, ktorí sa
stretli s jeho milosrdenstvom (Lazar). K zástupu sa pripojili aj davy ľudí,
ktorí prichádzali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.
Odozva na Ježišov vstup do Jeruzalema bola veľká „v celom meste nastal
rozruch“. Zástupy pozdravovali Ježiša ako svojho kráľa – volali „Hosana
synovi Dávidovmu“, Mt. 21,8. – „A veľký zástup rozprestieral rúcha na
cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu.
Ježiš tieto pocty neodmieta, ako to bolo vždy doteraz – boli to pocty pre
prichádzajúceho Mesiáša a Ježišovým zámerom bolo, verejne sa predstaviť
ako zasľúbený Mesiáš.
Na noc odchádza do Betánie (8-10 km od Jeruzalema)… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2011.04-Sobotne ticho-Lk 23,54…