SKÚŠKA TRPEZLIVOSTI

“ Rozum človeka zdŕža jeho hnev a je mu na ozdobu prejsť ponad previnenie. “  Prísl. 19,11

Ak sa vám stáva, že v nudnej a nie príliš “ dôležitej“ práci strácate rýchlo trpezlivosť a nahneváte sa – možno vám pomôže tento príbeh:

Istá učiteľka v detskej škôlke mala ustavične problémy s detskými šnúrkami. Trikrát denne – raz ráno a dvakrát na poľudnie – musela pomôcť 35-tim deťom obuť topánky a zaviazať šnúrky a potom zase rozviazať šnúrky a vyzuť topánky. Keď už bola pri poslednom páre, ktorý obúvala jednému malému chlapcovi, ten poznamenal: “ Tie topánky nie sú moje!“  Učiteľka napočítala do desať, aby sa upokojila a potom rozšnurovala šnúrky a topánočky mu teda vyzula. Chlapček sa len ticho pozeral, čo pani učiteľka robí – a keď začala hľadať, kde by mohli byť jeho topánočky, pokračoval:  “ To sú topánky mojej sestry, ale mamička mi povedala, že dnes ich môžem mať ja!“

“ Rozhnevať sa na správnu osobu, v správnej miere, v správnom čase, správnym smerom a správnym spôsobom – to nie je ľahké a nie každý to dokáže.“ / Aristoteles/

 

Poklad v hlinených nádobách

Poklad v hlinených nádobách

2. Kor. 4,7„Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa
ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“

1. O akej moci to píše ap. Pavol v spomínanom liste do Korintu?
Bola to moc Ducha Svätého, ktorá sa prejavovala skrze apoštolov
v prvokresťanskej cirkvi. Píše o tom evanjelista Lukáš v knihe Skutky
apoštolov. Moc Ducha Svätého im dávala schopnosť svedčiť, milovať,
slúžiť, trpieť a tiež obetovať svoj život. Prostredníctvom apoštolov sa dialo
veľa zázrakov a znamení. Dokonca aj židovská rada sa pýta Petra a Jána v
prípade uzdravenia chromého pri Krásnej bráne (Sk 4,7.) „Akou mocou a v
mene koho ste to učinili?“– kto vám dal poverenie?
Elen G. White v knihe – Túžba vekov (380) píše „Duch milosrdenstva a služby
vanul v prvej cirkvi po vyliatí Ducha Svätého. „Množstvo veriacich malo jedno srdce
a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali
spoločné.“ „Medzi nimi nebolo núdzneho,“ apoštoli veľkou silou vydávali
svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť“ (Sk
4,32.34.33).… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2013.08-Poklad v hlinených nádobách 2.Kor 4,7

Dávid – muž podľa Božieho srdca

1. Sam. 13,14 – „No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí, Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin.“

Kto bol označený titulom „…muž podľa Božieho srdca …“?

1. Dávid pastier a bojovník

Dávid bol najmladším synom Izaja z judského Betlehema. Počas starostlivosti o ovečky ho Pán Boh učil trpezlivosti, učil ho trpezlivo čakať na tú správnu príležitosť a tým ho pripravoval na novú zodpovednú úlohu.  Prorok Samuel ho ešte ako mládenca pomaže na Boží pokyn za kráľa (1.Sam 16. kap.), ale nástup na trón mu neoznámi a pošle ho späť k svojim ovciam.

Medzitým sa Saul rozhodol ísť vlastnou cestou a neakceptovať Božie rady. Odklon od Hospodina sa u Saula prejaví trápením zlým duchom, akási duchovná depresia – odstúpil od neho Boží Duch.

Na Saulovu žiadosť, mu jeho služobníci odporučili Dávida, aby ho v ťažkých chvíľach povzbudzoval hrou na harfu. To sa aj stane a Dávid potešuje Saula hrou na tento hudobný nástroj.

Po víťazstve Dávida (mal asi 15-18 r.) nad Goliášom, ho Saul posiela na vojenské výpravy a Dávid slávi úspech za úspechom. Pri jeho návrate domov, ženy zo všetkých  izraelských miest spievajú popevok: „Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje desaťtisíce!“ (1.Sam. 18,6-7) Saula to veľmi nahnevalo a začína žiarliť na nového hrdinu Dávida.

Postoj Saula k Dávidovi sa výrazne zmení a Dávid sa musí zachraňovať útekom – pomáha mu jeho žena Míkal, Saulov syn Jonatán i Samuel.

Spor medzi nimi sa vyostruje a Saul sa rozhoduje, že Dávida zabije a tak je Dávid cca 10 rokov na úteku.

2. Dávid judským a izraelským kráľom

Po Saulovej smrti Hospodin vedie Dávida do judského Hebronu. (2.Sam 2. kap.) Sem prišli za ním aj mužovia z Judska a pomazali Dávida za kráľa nad domom Júdovým. Neskôr aj Izraelské kmene uznali, že Dávid je tou správnou osobou a prichádzajú za ním do Hebronu, aby Dávida pomazali za kráľa aj nad Izraelom. (2. Sam 5. kap.)

Za obdobie svojej vlády (7+33 rokov) vykonal mnoho pre posilnenie izraelského kráľovstva:

– zmocnil sa zdanlivo nedobytnej jebuzejskej pevnosti v Jeruzaleme a urobil z neho hlavné mesto celého kráľovstva,

– vytvoril vojenskú organizáciu s vrchným veliteľom Joábom a vďaka jeho osobnej statočnosti a vojvodcovskej zdatnosti si Izrael podmanil svojich nepriateľov,

– postaral sa o prenesenie truhly zmluvy do Jeruzalema,

– postavil kráľovský palác, obnovil obchodné cesty, nastáva hmotný blahobyt obyvateľov kráľovstva.

 3. Pozitívne črty Dávidovho života:

Už v čase Saulovho prenasledovania sa u Dávida prejaví Kristov Duch. Podľa príkazu Pána Ježiša miluje svojich nepriateľov – dva krát ušetrí Saulov život, pretože je pomazaný Hospodinom.

Jeho úzky vzťah s Pánom Bohom vyjadruje aj modlitba 2.Sam 7,18.– „Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem?…“

Písmo hovorí, (2.Sam. 8,15) že, „…Dávid kraľoval nad celým Izraelom a prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu“.

Nenásilné zjednotenie severných a južných kmeňov a založenie nového štátneho útvaru svedčí o jeho múdrom a diplomatickom jednaní. Dokázal bez použitia sily spojiť dve znepriatelené strany – severné a južné kmene.

Zaujíma sa o bohoslužbu vo svätostánku, chce stavať Hospodinovi dom.

Napísal vyše 70 žalmov a to nielen pre kňazov pri bohoslužbe vo svätostánku, ale aj pre bežný ľud pri slávnostiach.

Na jeho rozhodovaní vidíme silný vplyv Božieho Ducha.

Tieto charakterové vlastnosti potvrdzujú „oprávnenosť“ titulu – muž podľa Božieho srdca. Bol to predobraz na mesiášskeho kráľa; Ježišovi súčasníci nazývajú Ježiša syn Dávidov – Lk. 18,38.

4. Negatívne črty Dávidovho života

Najväčším mínusom Dávida bol hriech s Bat-Šebou a smrť jej manžela Chetitu Uriáša. Pomer s Bet-Šabe následne nepriaznivo ovplyvnil celú jeho rodinu. Možno pripomenúť aj sčítanie bojaschopných mužov v Izraeli a Judsku

Ako ide táto skutočnosť spolu s titulom „…muž podľa Božieho srdca …“ ?

5. Vysvetlenie

Dávid už od detstva úprimne miloval Hospodina. Kedykoľvek sa ako pastier ocitol v nebezpečenstve, zveril celú záležitosť do Božích rúk a Pán Boh ho bezpečne previedol cez nástrahy, ktoré naňho v živote číhali. Toto platilo v prevažnej miere dovtedy, kým sa nestal kráľom. V tomto období vidíme v jeho živote mnoho skutkov milosrdenstva, milosti, trpezlivosti inak povedané chodil s Bohom.

Čo zapríčinilo taký veľký odklon od Božieho ideálu, že sa kráľ Dávid  rozhodol získať cudziu ženu aj za cenu smrti jej manžela?

Elen G. White v knihe Patriarchovia a proroci (545) píše: Práve sebaistota a spoliehanie sa na vlastné sily a schopnosti priviedli Dávida k pádu. Podľa vtedajších zvyklostí kráľ mohol beztrestne páchať zločiny, za ktoré obyčajní smrteľníci bývali kruto trestaní. Panovník nemusel dodržiavať zákony ako jeho poddaní. Namiesto toho, aby sa pokorne oprel o Hospodinovu moc, začal veriť vo vlastnú múdrosť a silu.“

Dávid začal pomaly opúšťať Boha práve v čase materiálnej prosperity a duchovnej horlivosti. Dostáva sa do vážneho rozporu s Božím zákonom – známym ako záležitosť s Uriášom Chetejským resp. Bat-Šebou.

U Dávidova sa už skôr prejavila slabosť na ženy. Do Hebronu prichádza s dvoma manželkami, v Hebrone ich má šesť a v Jeruzaleme má ďalších desať žien a ženín (vedľajšie ženy). Dávid začal budovať politické zväzky uzavretím manželstiev s dcérami kráľov okolitých kráľovstiev podobne ako neskôr Šalamún. Spolu s mnohoženstvom sa u Dávida prejavila aj slabosť pri výchove synov – nepotrestal Amnóna a Absolóna za závažné priestupky, čo podporovalo nezhody medzi synmi (podobne ako u Jákoba).

Avšak aj v takejto ťažkej a nepríjemnej situácii sa prejaví Dávidov úzky vzťah s Bohom z jeho mladosti a pokorne prijíma Božie rozhodnutie – Boží trest. A hoci následky hriechu boli trpk, citeľne sa dotkli jeho rodiny, prijíma to ako Božiu milosť. O tom hovoria aj viaceré jeho žalmy.

Žalm 51,3-6 – „Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu! Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde.“

Žalm 51,12-14„Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma! Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.“

 „Muž podľa Hospodinovho  srdca“  neznamená, že dotyčný človek vôbec nehreší, alebo že robí len malé „hriešky“. Muž podľa Božieho srdca sa v dobrých, ale aj v ťažkých situáciách – ktoré si sám zavinil – plne a s dôverou spolieha na Pána Boha – na Božiu milosť.

6. Aplikácia

To, čo sme povedali o Dávidovi môžeme aplikovať aj na seba.

a) Spoľahnime sa úplne na Pána Boha, ktorý je našim Stvoriteľom, stále sa o nás stará, ochraňuje nás a svoje zasľúbenia splní v pravý čas. Nemusíme  mať obavy ani v najťažších situáciách.

b) Keď si niekto povie, že k takémuto Dávidovi mám veľmi ďaleko, môj život sa skôr podobá tej druhej etape Dávidovho života, je tu druhý pozitívny prvok, ktorý vidíme práve pri jeho zlyhaní.

Napriek tomu, čo sa stalo Dávid bol schopný vďaka svojmu hlbokému vzťahu k Hospodinovi, správne posúdiť a vidieť hriech a prijať spravodlivý rozsudok. Nedovolil, aby ho hriech vzdialil od Pána tak ďaleko, aby sa už nemohol vrátiť.

Ak sa nám v živote prihodí niečo, čo by sme najradšej úplne vygumovali zo svojej minulosti, úprimne s otvoreným srdcom vyznajme podobne ako Dávid svoj hriech a Pán Boh, aj keď nechá na nás pôsobiť dôsledky našich činov, bude milosrdný. Môžeme potom povedať s Dávidom Žalm 32,3-5 „Keď som mlčal, práchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Sela. Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu.“

RANNÁ CHVÍĽKA

“ Lepšie je byť trpezlivý ako hrdina, lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobyje mesto.“ Prísl. 16,32

Zistila som, že keď si ráno nenájdem čas na Božie Slovo a osobnú modlitbu, oveľa skôr strácam trpezlivosť a rozhnevám sa aj pre bezvýznamné veci.

Nedávno mi potrebu každodenného ranného osobného stíšenia pripomenul aj môj syn Andrej. Náhodou sa mu podarilo rozliať mlieko a ja som okamžite spustila spŕšku ostrých výčitiek a pripomienok na jeho adresu.  Môj syn potichu a nesmelo poznamenal: “ Mami, zabudla si poprosiť Pána Ježiša , aby ti dnes pomohol byť milou a láskavou?“

“ Obvykle som si do diára napísal: 7.00-7.30 – modlitba.  Často sa mi však stávalo, že som to nedodržal. Preto si teraz do diára píšem: 7.00-7.30 – BOH.  Toto už je akosi ťažšie zanedbávať.“ / Don Postema/

/Poďme si čítať 16/

V nebezpečenstve

“ Chcem učiť neverných Tvojím cestám, aby sa hriešnici obrátili k Tebe.“ Žalm 50,15

Neveriaci muž sa  plavil s priateľmi na lodi ku Niagarským vodopádom. Keď zistil, že sa nachádzajú v nebezpečnej blízkosti vodopádov, zrazu sa začal modliť. Jeden z jeho priateľov sa ho spýtal: “ Ako je to možné, že ty – ateista, sa zrazu modlíš?“ Muž mu odpovedal: “ Pretože nevera je dobrá pre tých, ktorí plávajú po pokojnej rieke – ale nie je dobrá pre tých, ktorí sa ocitnú v blízkosti vodopádov!“

“ K svojmu Bohu  musí človek prísť sám.“ / Morley/

/Poďme si čítať 4/