Žobrácka poviedka

„Kto mi povie  „ty“, vstupuje so mnou do vzťahu a v tom vzťahu prehovára niečo, čo je večné.“ / M.Buber/

„Mnohí z nás si myslia, že sme lepšími poslucháčmi, akými v skutočnosti sme – a potom prežívame ťažkosti v rozhovoroch s druhými ľuďmi.“ / M.Jacobs/

Tri dni šiel žobrák cestou necestou. Celú tú dobu nemal čo do úst. Potom stretol druhého žobráka. Ten bol na tom tiež podobne. Šiel tiež už tri dni cestou necestou  a za  tú celú cestu nič nejedol. Obidvaja boli hladní. Pozreli sa na seba. Bez toho, aby ktorýkoľvek z nich povedal jediné slovko, jeden z nich vytiahol z batoha krajíček chleba –  svoju  poslednú  „železnú zásobu“. Rozlomil ho na polovice a polovicu dal tomu druhému.

Tu poviedka končí.   Vystihuje však to, čo sa deje pri stretnutí človeka s človekom. Presnejšie:  vystihuje to, čo sa môže diať, keď … keď naše stretnutie je opravdové, keď pri tomto stretnutí   v y s t i h n e m e   p o t r e b y   iného človeka, keď sme ochotní sa aj rozhodnúť  pre  č i n ,  ktorý by tomu druhému mohol byť   p o m o c o u .   Nie je pri tom ani potrebné pripomínať, že  “ nie samým chlebom je človek živý“, a že nie sú len žobráci, ktorí potrebujú peniaze.

Nejde len o to počuť alebo vidieť niečo, ale pochopiť  “ kto to je.“  Celé naše bytie niečo hovorí. Hovoria nielen naše slová, gestá a mimické prejavy. Pri  „načúvaní“ ide o to   z a c h y t i ť  c e l  o k,  nielen detaily. Chápať človeka – celý obraz, nie len jednotlivé škvrny na plátne.  / Z knihy J.Křivohlavého: Povídej –  naslouchám./

“ Hľa ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť,  ani jeho   u c h o   n i e   j e   p r i ť a ž k é,  a b y   n e m o h l o  p o č u ť.“ Izaiáš 59,1