Všetko robte na Božiu slávu

Všetko robte na Božiu slávu

Prečo máme pomáhať druhým ľuďom? Aký by mal byť hlavný motív na
pomáhanie? Čo by malo byť hlavným zameraním v živote kresťana?

1.Kor 10,31„Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na
slávu Božiu!“
Podľa slov ap. Pavla máme každou svojou činnosťou oslavovať Pána Boha.
V zbore, či v kostole je to viac menej jednoduché a jasné. Pána Boha môžeme
oslavovať spevom, slovom, modlitbou, postojom, …
Ako to však robiť v bežnom živote?

Vo Svätom Písme nájdeme mnoho výziev na oslavovanie Boha. V SZ Hospodina
oslavuje živá i neživá príroda, ktorú stvoril, proroci aj žalmisti.
Žalm 69,35Nech ho chvália nebesia i zem, moria i všetko, čo sa hemží v
nich.“
Žalm 50,15„A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma
oslavovať.
Žalm 135,1-3„Haleluja! Chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho,
služobníci Hospodinovi, ktorí stávate v dome Hospodinovom, v nádvoriach
domu nášho Boha! Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte
Jeho meno, lebo je milé!“
Iz 49,3„Riekol mi: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.“

V NZ chvália (oslavujú) Boha väčšinou uzdravení, ale tiež stotník pri
ukrižovaní Ježiša:
Mt 15,31„…takže sa divily zástupy vidiac, že nemí hovoria, zmrzačení sú
zdraví, chromí chodia, a slepí vidia, a oslavovali Boha Izraelovho.“ (Roh)
Uzdravenie ochrnutého – Lk 5,25„A naskutku vstal pred nimi, vzal to, na
čom ležal, a odišiel do svojho domu oslavujúc Boha.“ (Roh)
Uzdravenie malomocného Samaritána – Lk 17,15„A jeden z nich vidiac,
že je uzdravený, vrátil sa velikým hlasom oslavujúc Boha a padol na tvár k
jeho nohám a ďakoval mu.“ (Roh)
Stotník (pohan) – Lk 23,47 –– „Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval
Boha, hovoriac: Tento človek bol naozaj spravodlivý.“
Je zaujímavé, že o učeníkoch nikde nie je konkrétna zmienka, žeby
oslavovali Boha.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2015.10-Všetko robte na Boziu slavu-1.Kor 10,31