Mravčie farmy

Mravci ľud nie silný, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm. Príslovia 30,25

V americkom štáte Texas žijú mravce, ktoré si vyčistia pole na jednom alebo dvoch štvorcových metroch a zasejú tam ryžu. Sejú ju v záhonoch s prepletajúcimi sa cestičkami a svoje ryžové polia starostlivo plejú. Keď ryžové semená dozrú, pozbierajú ich, šupky odstránia a jadrá uskladnia ako potravu. Niektoré mravce majú veľmi veľké čeluste. To sú lúskáči. Ich úlohou je lúskať ryžové semená a drviť rýžové jadrá na pokrm pre ostatné mravce. Ak sa stane, že ryža navlhne a teda hrozí, že sa pokazí počas skladovania , sú tu ďalšie mravce, ktorých úlohou je vynosiť zrná na slnko, aby vyschli.

Stredozemné mravce idú dokonca ešte ďalej vo svojej produkcii potravy z pestovaných semien. Vezmú semená vysušené na slnku, a opatrne ich vynosia na dážď, kým nazačnú pučať. V tej chvíli klíček zničia a znovu sušia semená na slnku. Keď sú suché, vezmú ich dolu do svojej mravčej kuchyne, kde ich poverení pracovníci rozlúskajú, potom drvia a rozžujú na cestovitú hmotu. Potom ju vyformujú do koláčových formičiek a znovu vynesú na slnko vysušiť. Keď sa tieto mravčie sušienky upečú na slnku, znovu ich ponosia dolu do hniezda. Je možné, že Šalamún sledoval tieto stredozemné mravce pri práci a vtedy napísal: Idi k mravcovi, leňochu, vidz jeho cesty a zmúdrej. On, ktorý nemá vodcu ani správcu ani panovníka, pripravuje v lete svoj chlieb, shromažďuje svoju potravu v čas žatvy. ( Príslovia 6,6-8)

V tejto dobe, keď cena potravín rastie a chlieb sa stáva vzácnym, budeme múdri, keď sa zamyslíme nad mravcom. Ten istý Boh, ktorý naučil malého mravca postarať sa o svoje potreby , dal inteligenciu aj nám, aby sme sa postarali o svoje. Ale keď sa staráme o svoje potreby, musíme zároveň pamätať, že všetky veci pochádzajú od Boha a prosiť ho, aby nám dal dnes ,,náš každodenný chlieb,, (Matúš 6,11)

Sobotné ticho

Sobotné ticho

Lk. 23,54-56 – „A bol deň prípravy a nastávala sobota. Ženy, ktoré Ho
nasledovali a prišli s Ním z Galiley, dívali sa na hrob a na to, ako bolo
uložené Jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti. Ale
v sobotu, podľa prikázania, odpočívali.
Stručný prehľad udalostí Veľkého týždňa:
Ako sa blížil koniec Kristovej pozemskej služby, menil sa aj spôsob jeho
práce (doteraz sa vyhýbal akémukoľvek rozruchu okolo svojej osoby,
nechcel byť stredobodom záujmu verejnosti). Pri poslednej ceste do
Jeruzalema sa situácia úplne zmenila.

Nedeľa – 1. deň po sobote

Príchod Ježiša do Jeruzalema sa konal v nedeľu; svojim príchodom na oslici
naplnil SZ proroctvo Zach. 9,9. – „…Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe
spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati
oslice.Toto je prvýkrát, keď Ježiš nejde peši, ale ide na oslici.
V zástupe s Ježišom neboli len jeho učeníci, ale aj veľký zástup ľudí, ktorí sa
stretli s jeho milosrdenstvom (Lazar). K zástupu sa pripojili aj davy ľudí,
ktorí prichádzali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.
Odozva na Ježišov vstup do Jeruzalema bola veľká „v celom meste nastal
rozruch“. Zástupy pozdravovali Ježiša ako svojho kráľa – volali „Hosana
synovi Dávidovmu“, Mt. 21,8. – „A veľký zástup rozprestieral rúcha na
cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu.
Ježiš tieto pocty neodmieta, ako to bolo vždy doteraz – boli to pocty pre
prichádzajúceho Mesiáša a Ježišovým zámerom bolo, verejne sa predstaviť
ako zasľúbený Mesiáš.
Na noc odchádza do Betánie (8-10 km od Jeruzalema)… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2011.04-Sobotne ticho-Lk 23,54…

Nikdy nie si sám!

tri dni šli po púšti a nenašli vodu. Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa volá Mára. Ľud reptal proti Mojžišovi: Čo budeme piť? I volal k Hospodinovi o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo; on ho hodil do vody a vody osladli.“ (Ex. 15,22-25)

Existuje príslovie, ktoré hovorí: Ak ti život ponúkne citrón, urob z neho limonádu. Často vidíme problémy ako neriešiteľné. Skúsme však za každým problémom vidieť možnosti. Iná ľudová múdrosť hovorí: Pesimista vidí v každej príležitosti problém, kým optimista vidí každý problém ako príležitosť.

Nasledovný príbeh sa odohral v jednom kláštore. Jedno odpoludnie dvaja mnísi tak intenzívne pracovali, že nasledujúce ráno zaspali a neprišli na spoločnú modlitbu. Opát rozčúlený takýmto bezbožným chovaním, im obom nariadil tvrdý trest. Celý deň budú chodiť s hrachom v topánkach a nesmú povedať ani jedno slovo. Brat Jeroným krivkal celý deň s bolestivým výrazom v tvári a snažil sa nevydať ani jediný ston. Zato brat Antonín akoby nemal žiadne problémy. Pohyboval sa s ľahkosťou a v pohode.

Konečne vypršala doba trestu. Brat Jeroným dokrivkal k bratovi Antonínovi a pýta sa ho: “Ako si to dokázal vydržať? Ten tvrdý sušený hrach mi spôsoboval neuveriteľnú bolesť. Alebo si snáď neposlúchol opátov príkaz?“ „Vôbec nie“, odpovedal brat Antonín s úsmevom, „len som hrach najprv uvaril.“

Často sme aj my, podobne ako brat Jeroným zahľadení do svojich problémov, trpíme a vôbec neuvažujeme nad ich riešením. Problémy sú často ako tvrdý, vysušený hrach. Prijímame ich s odovzdanosťou a rezignáciou a oni nám budú spôsobovať bolesť.

Existuje však aj iný spôsob riešenia problémov. Pán Ježiš zasľúbil A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.“ (Mt. 28,20.) To v praxi znamená, že ani v tej najproblémovejšej situácii nie sme sami. Ak nás aj hneď nenapadne nejaká spásna myšlienka, je tu stále možnosť pýtať si múdrosť zhora (podobne ako Mojžiš) od nášho Stvoriteľa a Spasiteľa Ježiša Krista. A ak mu budeme úplne dôverovať, tak ako o tom hovorí žalmista Dávid : „Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.“ čoskoro zistíme, že existuje aj iné riešenie, než s bolestivým výrazom v tvári krivkať po ceste života.

Ježiš-Kristus-Darca-života

Prečo poznávať Pána Boha?

Jan 17,3.„A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého
Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“

Čo je to život, ako sa prejavuje život?
Niečo ako definíciu života nájdeme hneď na úvod Biblie v knihe Genezis –
Gen.1,20.22.„Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech
poletuje ponad zem na nebeskej oblohe. Ploďte sa a množte sa a naplňte
vody v moriach a vtáctvo nech sa množí na zemi.“
Základnou charakteristikou života je pohyb, rast a rozmnožovanie.
Zdroj života však musíme hľadať mimo našej Zeme. Aj Dávid vo svojom
žalme Ž. 36,10. hovorí – „Lebo u teba je prameň života a v Tvojom svetle
svetlo vidíme.“
Prameň – zdroj života nie je tu na Zemi, ale je u Boha a to platí pre každý
život, s ktorým sa tu na Zemi stretneme, či už je to človek, zviera, strom,
kvetina či voľným okom neviditeľná bunka. Gen.2,7.„Hospodin Boh
stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života a tak
sa stal človek živou bytosťou.“
A práve dych života je tou iskrou, ktorá dáva život každej bunke.
Príklad: Možno ste už počuli resp. čítali o pokuse so pšeničným zrnkom.
Čo sa stane s obilným zrnom, keď sa dostane do vlhka a tepla teda do
pôdy – vyklíči a začne rásť. Vedci vytvorili umelé obilné zrno, ktoré
obsahovalo presne tie isté látky, ako pravé obilné zrnko, čiže v strede
škrob s bielkovinou, na konci klíček s tukovou zložkou a celé to bolo
obalené do vlákniny. Na prvý pohľad na nerozoznanie od pravého
obilného zrna. Rozdiel sa prejavil až vtedy, keď to umelé zrnko „zasadili“
do pôdy a poliali. Viete čo sa udialo – nič. Nebol v ňom život.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2011.03-Ježiš Kristus-Darca života-Jn 17,3

Čo je v živote dôležitejšie láska či zákon?

Čo je v živote dôležitejšie láska či zákon?

Aký je vzťah medzi láskou a zákonom resp. prikázaním; čomu sa pripisuje
väčšia váha, čo je dôležitejšie? Sú na rovnakej úrovni alebo je jedno
nadradené druhému? Čo na to hovorí Biblia?

1. Láska – verše, ktoré hovoria o láske
Apoštol Pavol v hovorí 1.Kor. 13,4-7Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá,
nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká,
nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;
všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.
1 Jan 4,7.8 (16) – „Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý,
kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha,
pretože Boh je láska.; v.16 – „Boh je láska, kto zostáva v láske, zostáva
v Bohu a Boh zostáva v ňom“.
Jan 3,16 – „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Všetci autori zhodne konštatujú, že pravá láska to nie sú len emócie, ale sa
prejavuje predovšetkým činmi resp. obeťou.
Božia láska je jednou z charakteristík Boha, je spôsob, ako sa Boh prejavuje.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2011.02-Co je v zivote dolezitejsie